Kategoria: aktualności

Stowarzyszenie polonistów w naszej parafii

Dnia 27.09.2019 ro­ku w pro­gi na­szej pa­ra­fii za­wi­ta­li kra­kow­scy na­uczy­cie­le ję­zy­ka pol­skie­go. Ksiądz pro­boszcz Ja­ro­sław An­to­siuk cie­płym sło­wem przy­wi­tał wszyst­kich ze­bra­nych. Po czym opo­wie­dział po­krót­ce o hi­sto­rii Ko­ścio­ła po­wszech­ne­go oraz Ko­ścio­ła pra­wo­sław­ne­go. Nie za­bra­kło także […]

W Krakowie będzie nowa cerkiew

W dniu dzi­siej­szym Rad­ni Ra­dy Mia­sta Kra­ko­wa pod­ję­li Uchwa­łę o udzie­le­niu zgo­dy na sprze­daż z 95% bo­ni­fi­ka­tą dział­ki pod bu­do­wę cer­kwi w Kra­ko­wie. Dział­ka o po­wierzch­ni 33 ary usy­tu­owa­na jest przy ul. Wio­ślar­skiej w hi­sto­rycz­nej dziel­ni­cy Sal­wa­tor. W imie­niu prawosławnej […]

Wystawa: “Piękno Ocalone — dziecięca cerkiew dla Bogdana Martyniuka”

W kra­kow­skiej pa­ra­fii zo­sta­ła otwar­ta wy­sta­wa pt.: „Pięk­no Oca­lo­ne — dzie­cię­ca cer­kiew dla Bog­da­na Mar­ty­niu­ka” „Rok te­mu od­szedł Bog­dan Mar­ty­niuk — le­karz i spo­łecz­nik, przez kil­ka­dzie­siąt lat czyn­nie za­an­ga­żo­wa­ny w ra­to­wa­nie za­byt­ków sztu­ki cer­kiew­nej i ludz­kich serc; Na­uczy­ciel i Przy­ja­ciel. Po Jego […]