Wizyta Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Chryzostoma Arcybiskupa Rio w krakowskiej cerkwi

Dnia 21.09.2019 ro­ku od­by­ła się wi­zy­ta Ar­cy­bi­sku­pa Chry­zo­sto­ma w Kra­ko­wie. Wła­dy­ka go­ścił w na­szej pa­ra­fii. Ko­rzy­sta­jąc ze sło­necz­nej po­go­dy zwie­dzi­li­śmy Sta­re Mia­sto Kra­ko­wa oraz Ka­te­drę na Wawelu.