Sklep Cerkiewny

Przy na­szej Pa­ra­fii znaj­du­je się kiosk cer­kiew­ny, w któ­rym moż­na na­być wie­le ar­ty­ku­łów zwią­za­nych z na­szą wia­rą. Na­sza ofer­ta obej­mu­je de­wo­cjo­na­lia w po­sta­ci ikon, krzy­ży­ków, czo­tek, świec, a tak­że bi­żu­te­rię i chu­s­ty cer­kiew­ne. W na­szym skle­pie znaj­dzie­cie Pań­stwo rów­nież ma­te­ria­ły i na­rzę­dzia dla iko­no­gra­fów: spe­cja­li­stycz­ne pędz­le i de­ski iko­no­we. Ser­decz­nie zapraszamy!