Sakramenty

kwi 10, 2017

NABOŻEŃSTWA POSŁUG

W kra­kow­skiej pa­ra­fii spra­wo­wa­ne są mo­leb­ny, pa­ni­chi­dy i in­ne na­bo­żeń­stwa. Od­by­wa­ją się one naj­czę­ściej po na­bo­żeń­stwach głównych.

kwi 10, 2017

MAŁŻEŃSTWO

W Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie udzie­la­ne są sa­kra­men­ty mał­żeń­stwa (rów­nież kon­kor­da­to­we). Aby przy­jąć sa­kra­ment mał­żeń­stwa na­le­ży usta­lić nie­zbęd­ne szcze­gó­ły z pro­bosz­czem pa­ra­fii. Do kan­ce­la­rii pa­ra­fial­nej na­le­ży do­star­czyć Świa­dec­twa Chrztu oboj­ga na­rze­czo­nych z ad­no­ta­cja­mi o istnieniu…

kwi 10, 2017

EUCHARYSTIA

Do sa­kra­men­tu Eu­cha­ry­stii przy­stę­po­wać mo­gą wy­łącz­nie ochrzczo­ne oso­by pra­wo­sław­ne. Eu­cha­ry­stia udzie­la­na jest pod­czas każ­dej Li­tur­gii (w nie­dzie­le i dni wiel­kich świąt, a tak­że pod­czas spe­cjal­nych Li­tur­gii w wiel­kim po­ście). Przed Eu­cha­ry­stią obo­wią­zu­je post eu­cha­ry­stycz­ny (wy­ma­ga…

kwi 10, 2017

SPOWIEDŹ

Spo­wiedź od­by­wa się po wie­czor­nych na­bo­żeń­stwach (w każ­dą so­bo­tę i przed wiel­ki­mi świę­ta­mi). Do spo­wie­dzi moż­na przy­stą­pić rów­nież przed Li­tur­gią (pół go­dzi­ny przed na­bo­żeń­stwem, jed­nak o tym fak­cie na­le­ży po­wia­do­mić du­chow­ne­go za po­śred­nic­twem Sta­ro­sty cerkiewnego…

kwi 10, 2017

CHRZEST I BIERZMOWANIE

Chrzest (po­przez za­nu­rze­nie) i bierz­mo­wa­nie mo­że być spra­wo­wa­ny każ­de­go dnia ty­go­dnia, ale nie mo­że ko­li­do­wać z go­dzi­na­mi na­bo­żeństw. Da­tę chrztu na­le­ży uzgod­nić oso­bi­ście lub te­le­fo­nicz­nie z pro­bosz­czem pa­ra­fii (+48 12 422 – 72 – 77). Chrzest dziec­ka wy­ma­ga obecności…