NABOŻEŃSTWA POSŁUG

W kra­kow­skiej pa­ra­fii spra­wo­wa­ne są mo­leb­ny, pa­ni­chi­dy i in­ne na­bo­żeń­stwa. Od­by­wa­ją się one naj­czę­ściej po na­bo­żeń­stwach głównych.