18 li­sto­pa­da — wspo­nie­nie Św. Je­rze­go Zwy­cięz­cy (303r.)

Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie, wchodzi w skład Dekanatu Krakowskiego, Diecezji Łódzko-Poznańskiej, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP) — więcej

Nabożeństwa
Aktualności
Naczynia liturgiczne dla naszej Parafii
lis 16, 2023

Naczynia liturgiczne dla naszej Parafii

Na­sza pa­ra­fia zo­sta­ła ob­da­ro­wa­na nie­zwy­kle cen­nym da­rem. Gru­pa piel­grzy­mów z na­szej Kra­kow­skiej pa­ra­fii, któ­ra nie­daw­no od­by­ła piel­grzym­kę na Świę­tą Gó­rę Athos, prze­ka­za­ła na­szej wspól­no­cie ze­staw eu­cha­ry­stycz­ny. Ze­staw eu­cha­ry­stycz­ny to kom­plet świę­tych na­czyń i przed­mio­tów, które…

Harmonogram Nabożeństw — Październik
paź 11, 2023

Harmonogram Nabożeństw — Październik

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do udzia­łu w paź­dzier­ni­ko­wych na­bo­żeń­stwach. Szcze­gó­ło­wy roz­kład pre­zen­tu­je­my poniżej.

Katecheza dla dorosłych — otwarte spotkania z prawosławną historią, liturgiką, biblistyką i teologią 
wrz 27, 2023

Katecheza dla dorosłych — otwarte spotkania z prawosławną historią, liturgiką, biblistyką i teologią 

Za­pra­sza­my w każ­dą śro­dę po wie­czor­nym Aka­ty­ście w kra­kow­skiej cer­kwi na otwar­te spo­tka­nia z pra­wo­sław­ną hi­sto­rią, li­tur­gi­ką, bi­bli­sty­ką i teo­lo­gią. Spo­tka­nia ma­ja cha­rak­ter otwar­ty i mo­gą w nich uczest­ni­czyć wszy­scy za­in­te­re­so­wa­ni. Na­si du­chow­ni w ciekawy…

Imieniny Ojca Aleksandra
wrz 14, 2023

Imieniny Ojca Aleksandra

We wto­rek 12 wrze­śnia swo­je imie­ni­ny ob­cho­dził nasz dro­gi Oj­ciec Alek­san­der. Z tej oka­zji skła­da­my Mu naj­ser­decz­niej­sze ży­cze­nia — Mno­ga­ja i Bła­ga­ja Lieta!

Od września w niedziele dwie Św. Liturgie
wrz 9, 2023

Od września w niedziele dwie Św. Liturgie

Uwa­ga! Od wrze­śnia w nie­dzie­le ma­my dwie Św. Li­tur­gie! ‑Pierw­sza Li­tur­gia o godz. 7.30 w Ka­pli­cy pw. Wszyst­kich Świę­tych (Spo­wiedź o 7.00). ‑Dru­ga Li­tur­gia o godz. 9.30 w głów­nej Cer­kwi Za­śnię­cia Bo­gu­ro­dzi­cy (Spo­wiedź o 8.30).…

zo­bacz więcej 
Kontakt

Pa­ra­fia Pra­wo­sław­na pod we­zwa­niem
Za­śnię­cia Naj­święt­szej Ma­rii Panny

31 – 024 Kra­ków,
ul. Szpi­tal­na 24
e‑mail: krakowcerkiew@​gmail.​com
tel: (+48) 12 422 72 77

Bank Pe­kao SA:
29 1240 4650 1111 0000 5152 1484

Kan­ce­la­ria czyn­na od po­nie­dział­ku do piąt­ku
w godz. 10.00 — 12.00