CHRZEST I BIERZMOWANIE

Chrzest (po­przez za­nu­rze­nie) i bierz­mo­wa­nie mo­że być spra­wo­wa­ny każ­de­go dnia ty­go­dnia, ale nie mo­że ko­li­do­wać z go­dzi­na­mi na­bo­żeństw. Da­tę chrztu na­le­ży uzgod­nić oso­bi­ście lub te­le­fo­nicz­nie z pro­bosz­czem pa­ra­fii (+48 12 422 – 72-77).

Chrzest dziec­ka wy­ma­ga obec­no­ści ro­dzi­ców chrzest­nych – tra­dy­cyj­nie dwóch, róż­nej płci. W nie­któ­rych sy­tu­acjach mo­że być to jed­na oso­ba. Chrzest, to po­now­ne na­ro­dzi­ny (J 3,5). Chrzest­ni ro­dzi­ce to oso­by, któ­re od­po­wia­da­ją przed Bo­giem za swo­je du­cho­we dziec­ko. Z te­go po­wo­du wy­bór chrzest­nych po­wi­nien być do­ko­na­ny z na­my­słem. Przy­naj­mniej jed­no z dwoj­ga ro­dzi­ców chrzest­nych po­win­no być wy­zna­nia pra­wo­sław­ne­go (ist­nie­je prak­ty­ka: chrzczo­ny chło­piec – chrzest­ny pra­wo­sław­ny, chrzczo­na dziew­czyn­ka – chrzest­na prawosławna).

Chrzest to po­now­ne na­ro­dzi­ny i ob­my­cie z grze­chów – cze­go sym­bo­lem jest bia­ła sza­ta. Po­trzeb­na za­tem jest bia­ła, no­wa, nie­no­szo­na ba­weł­nia­na ko­szul­ka lub su­kien­ka, któ­ra bę­dzie tą sym­bo­licz­ną sza­tą – pierw­szym ubra­niem dziec­ka po chrzcie. Do­dat­ko­wo – du­ży, bia­ły ręcz­nik, któ­rym wy­trze­my dziec­ko po wy­ję­ciu z wo­dy i krzy­żyk na łań­cusz­ku lub nit­ce– któ­ry po chrzcie zo­sta­nie na dziec­ko nałożony.

Na­le­ży za­po­znać się z prze­bie­giem chrztu – tekst w j. pol­skim moż­na po­brać z ze stro­ny http://​li​tur​gia​.cer​kiew​.pl/​d​o​c​s​.​p​h​p​?​i​d​=30. Chrzest­ni po­win­ni na­uczyć się Sym­bo­lu Wia­ry, aby w trak­cie chrztu, w imie­niu dziec­ka w od­po­wied­nim mo­men­cie móc je wy­po­wie­dzieć. W trak­cie ob­rzę­du nad ka­te­chu­me­nem (pierw­sza część chrztu) mię­dzy du­chow­nym a ro­dzi­ca­mi chrzest­ny­mi pro­wa­dzo­ny jest „dia­log” (do­ty­czą­cy wy­rze­cze­nia się sza­ta­na i za­wie­rze­nia Chry­stu­so­wi) – na­le­ży się za­po­znać z je­go prze­bie­giem i na­uczyć się od­po­wie­dzi (w tek­ście chrztu).

W ob­rzę­dzie chrztu znaj­du­je się rów­nież Sa­kra­ment Bierz­mo­wa­nia. Sa­kra­ment bierz­mo­wa­nia ozna­cza udzie­le­nie da­rów Du­cha Świę­te­go po­przez na­masz­cze­nie po­szcze­gól­nych czę­ści cia­ła św. Mir­rem – czo­ła, oczu, uszu, ust, pier­si, dło­ni i stóp.

Dziec­ko źle zno­si chrzest, kie­dy jest głod­ne. Pro­si­my o na­kar­mie­nie dziec­ka przed chrztem, moż­na to zro­bić rów­nież w po­miesz­cze­niu obok ka­pli­cy, tuż przed roz­po­czę­ciem uro­czy­sto­ści. Gdy­by dziec­ko moc­no pła­ka­ło, a ro­dzi­ce chrzest­ni nie ra­dzi­li so­bie z je­go uspo­ko­je­niem, ma­ma mo­że je wziąć na chwi­lę – nie ma za­ka­zu zbli­ża­nia się mat­ki do dziec­ka – oczy­wi­ście pod wa­run­kiem, że nie jest to klu­czo­wy mo­ment sa­kra­men­tu. Wo­da w chrzciel­ni­cy jest ciepła.
W skrócie:
 — for­mal­no­ści: wi­zy­ta w kan­ce­la­rii pa­ra­fial­nej ce­lem uzgod­nie­nia ter­mi­nu chrztu.
 — na chrzest przy­no­si­my: krzy­żyk, bia­łą ko­szul­kę lub su­kien­kę, ręcz­nik i świe­ce dla Chrzest­nych rodziców.