MAŁŻEŃSTWO

W Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie udzie­la­ne są sa­kra­men­ty mał­żeń­stwa (rów­nież kon­kor­da­to­we). Aby przy­jąć sa­kra­ment mał­żeń­stwa na­le­ży usta­lić nie­zbęd­ne szcze­gó­ły z pro­bosz­czem parafii.

Do kan­ce­la­rii pa­ra­fial­nej na­le­ży do­star­czyć Świa­dec­twa Chrztu oboj­ga na­rze­czo­nych z ad­no­ta­cja­mi o ist­nie­niu lub nie prze­szkód do za­war­cia mał­żeń­stwa. Świa­dec­twa po­bie­ra­my w pa­ra­fii w któ­rej zo­sta­li­śmy ochrzcze­ni. Je­że­li sa­kra­ment mał­żeń­stwa ma mieć sku­tek praw­ny, czy­li tzw. Kon­kor­da­to­wy, na­le­ży po­brać sto­sow­ne do­ku­men­ty we wła­ści­wym Urzę­dzie Sta­nu Cy­wil­ne­go – pa­mię­ta­jąc, że ta­ki do­ku­ment jest waż­ny tyl­ko trzy mie­sią­ce. W ce­re­mo­nii sa­kra­men­tu mał­żeń­stwa oprócz na­rze­czo­nych mu­si wziąć udział dwóch świad­ków ( min. dwóch świad­ków jest wy­ma­ga­nych rów­nież przy tzw. ślu­bie kon­kor­da­to­wym), tra­dy­cyj­nie jed­nak są dwie pa­ry świadków.