Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie jest właścicielem autorskich praw majątkowych do dzieł Jerzego Nowosielskiego będących własnością Parafii – stanowiących wyposażenie cerkwi przy ul. Szpitalnej 24 w Krakowie. 

Umową z dnia 1 września 1999 r. – zawartą pomiędzy Parafią a Jerzym Nowosielskim – na Parafię została przeniesiona całość autorskich praw majątkowych do dzieł Jerzego Nowosielskiego o tematyce sakralnej, powstałych w różnych technikach i na różnych materiałach lub przedmiotach, a to: malarstwa sztalugowego, monumentalnego (polichromie, witraże) i inne, wykonanych w kraju, jak i za granicą. Umowa ta nie obejmuje swoją treścią dzieł, co do których, przed datą jej zawarcia, Jerzy Nowosielski przeniósł odrębną umową autorskie prawa majątkowe na inne podmioty. Swoim zakresem nie obejmuje również dzieł wykonanych po dacie jej zawarcia.

Wszelkie wykorzystywanie dzieł autorstwa Jerzego Nowosielskiego objętych niniejszą Umową wymaga pisemnej zgody Parafii.

Korespondencję należy kierować na adres:

Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP
ul. Szpitalna 24
31-024 Kraków
tel/fax + 48 12 422-72-77
e-mail: [email protected]