EUCHARYSTIA

Do sa­kra­men­tu Eu­cha­ry­stii przy­stę­po­wać mo­gą wy­łącz­nie ochrzczo­ne oso­by pra­wo­sław­ne. Eu­cha­ry­stia udzie­la­na jest pod­czas każ­dej Li­tur­gii (w nie­dzie­le i dni wiel­kich świąt, a tak­że pod­czas spe­cjal­nych Li­tur­gii w wiel­kim poście).

Przed Eu­cha­ry­stią obo­wią­zu­je post eu­cha­ry­stycz­ny (wy­ma­ga on m.in. po­wstrzy­ma­nia się od wszel­kich po­sił­ków i na­po­jów od wie­czo­ra dnia po­przed­nie­go). Dzie­ci przy­stę­pu­ją do Eu­cha­ry­stii od po­cząt­ku — wa­run­kiem są przy­ję­te sa­kra­men­ty chrztu i bierz­mo­wa­nia w Ko­ście­le pra­wo­sław­nym. W wie­ku oko­ło 7 lat dzie­ci za­czy­na­ją rów­nież przy­stę­po­wać do sa­kra­men­tu spo­wie­dzi. Wszel­kie py­ta­nia i wąt­pli­wo­ści kie­ro­wać na­le­ży do duchownych.