SPOWIEDŹ

Spo­wiedź od­by­wa się po wie­czor­nych na­bo­żeń­stwach (w każ­dą so­bo­tę i przed wiel­ki­mi świętami).

Do spo­wie­dzi moż­na przy­stą­pić rów­nież przed Li­tur­gią (pół go­dzi­ny przed na­bo­żeń­stwem, jed­nak o tym fak­cie na­le­ży po­wia­do­mić du­chow­ne­go za po­śred­nic­twem Sta­ro­sty cer­kiew­ne­go lub mi­ni­stran­tów). W cza­sie trwa­nia Li­tur­gii spo­wiedź nie od­by­wa się. Zgod­nie z tra­dy­cją, do pierw­szej spo­wie­dzi dzie­ci przy­stę­pu­ją w wie­lu oko­ło 7 lat (za­le­ży to rów­nież od in­dy­wi­du­al­nej doj­rza­ło­ści dziec­ka). Wszel­kie py­ta­nia i wąt­pli­wo­ści od­no­śnie spo­wie­dzi kie­ro­wać na­le­ży do proboszcza.