Kategoria: wiadomości

Święto Patrona Miasta Krakowa

W 1714 r. kra­kow­scy rad­ni wy­bra­li św. Jó­ze­fa na głów­ne­go pa­tro­na mia­sta wie­rząc, że orę­dow­nic­two świę­te­go po­mo­że mia­stu pod­nieść się z upad­ku po na­jaz­dach ob­cych wojsk i po wy­lud­nie­niu z po­wo­du epi­de­mii. Rok póź­niej pa­pież Kle­mens XI za­twier­dził de­kret Kongregacji […]

Święta Bożonarodzeniowe w Parafii Prawosławnej w Krakowie

Te­go­rocz­ne Świą­tecz­ne uro­czy­sto­ści w kra­kow­skiej pa­ra­fii roz­po­czę­ły się w dzień Wi­gi­lii, kie­dy o po­ran­ku spra­wo­wa­ne by­ły Św. Li­tur­gie Ba­zy­le­go Wiel­kie­go w Kra­ko­wie, Wie­licz­ce i Ska­wi­nie. Po po­łu­dniu pa­ra­fia­nie wraz z du­cho­wień­stwem ze­bra­li się za sto­łem wi­gi­lij­nym, aby podzielić […]

W Krakowie powstaje nowa cerkiew

W mi­nio­ny week­end 27 – 28 sierp­nia, Pa­ra­fia Pra­wo­sław­na w Kra­ko­wie ob­cho­dzi­ła swo­je pa­tro­nal­ne świę­to – Za­śnię­cia Prze­naj­święt­szej Bo­gu­ro­dzi­cy oraz nie­zwy­kle waż­ny mo­ment w swo­jej hi­sto­rii ja­kim by­ło po­świę­ce­nie pla­cu i krzy­ża, gdzie ma po­wstać no­wa kra­kow­ska cerkiew. […]

Православна церква в Польщі — Польська Автокефальна Православна Церква

Православна церква в Польщі сягає своїм корінням до місії св. св. Кирила і Мефодія. Відтоді воно нерозривно пов’язане з історією Польщі. Незважаючи на різноманітні події, несприятливі для розвитку церкви, як-от Берестейська унія, Біженьство, […]

Pomoc Ukrainie – Szlachetna Recepta

Wczo­raj wy­sła­li­śmy du­ży trans­port le­karstw do Char­ko­wa na Ukra­inie. Mo­że nie ma w tym ni­cze­go nie­zwy­kłe­go, ale chciał­bym się po­dzie­lić z Wa­mi tą hi­sto­rią i sa­mi wy­cią­gnij­cie wnio­ski. Kil­ka dni te­mu za­dzwo­nił do mnie ks. Iwan z Char­ko­wa, pra­wo­sław­ny du­chow­ny. Znam go oso­bi­ście, a jego […]

Prawosławne Nabożeństwo w Miechowie (Православне Богослужіння в Мехові)

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do Ka­pli­cy Ho­spi­cjum w Mie­cho­wie przy ul. Szpi­tal­na 1C na Pra­wo­sław­ne na­bo­żeń­stwo, któ­re od­bę­dzie się 27 mar­ca o godz. 15.00. W tym dniu bę­dzie­my spra­wo­wać Sa­kra­ment na­masz­cze­nia cho­rych „So­bo­ro­wa­ni­je”. Na­bo­żeń­stwa spra­wu­je du­cho­wień­stwo Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Krakowie. […]

Prawosławne Nabożeństwo w Bukownie (Православнe Богослужіння у Буковно)

Ser­decz­nie za­pra­sza­my na Pra­wo­sław­ne na­bo­żeń­stwo któ­re od­bę­dzie się 26 mar­ca o godz. 10.00 w Bu­kow­nie w Ko­ście­le Pol­sko­ka­to­lic­kim pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Pa­na Je­zu­sa. 32 – 332 Bu­kow­no, ul. Wa­pien­na 4 Na­bo­żeń­stwa spra­wu­je du­cho­wień­stwo Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie. Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje: +48 12 422 72 77 […]

Krakowscy duchowni odwiedzają ośrodki z uchodźcami

W dniu dzi­siej­szym, Dzie­kan Kra­kow­ski ks. Ja­ro­sław An­to­siuk od­wie­dził Ośro­dek Wy­po­czyn­ko­wy „Osto­ja Gór­ska” w Ko­nin­kach. Dzię­ki go­ścin­no­ści go­spo­da­rza miej­sca, Pa­na Jó­ze­fa Pa­ska w Ośrod­ku zna­la­zło schro­nie­nie po­nad 200 osób, głów­nie ko­bie­ty i dzie­ci. Wszy­scy uchodźcy […]