Święta Bożonarodzeniowe w Parafii Prawosławnej w Krakowie

Te­go­rocz­ne Świą­tecz­ne uro­czy­sto­ści w kra­kow­skiej pa­ra­fii roz­po­czę­ły się w dzień Wi­gi­lii, kie­dy o po­ran­ku spra­wo­wa­ne by­ły Św. Li­tur­gie Ba­zy­le­go Wiel­kie­go w Kra­ko­wie, Wie­licz­ce i Ska­wi­nie. Po po­łu­dniu pa­ra­fia­nie wraz z du­cho­wień­stwem ze­bra­li się za sto­łem wi­gi­lij­nym, aby po­dzie­lić się pros­fo­rą, ku­tią i tra­dy­cyj­nym barsz­czem z uszka­mi. Przed pół­no­cą roz­po­czę­ły się głów­ne uro­czy­sto­ści Bo­żo­na­ro­dze­nio­we. W kra­kow­skiej cer­kwi spra­wo­wa­ne by­ły na­bo­żeń­stwa Wiel­kie­go Po­wie­cze­rza, Jutrz­ni i Św. Li­tur­gii. Ra­no, w pierw­szy dzień Świąt na­si wier­ni mo­gli uczest­ni­czyć w dru­giej Św. Li­tur­gii Bo­żo­na­ro­dze­nio­wej w Kra­ko­wie oraz w Za­ko­pa­nem. W sa­mo po­łu­dnie, na za­pro­sze­nie Bur­mi­strza Mia­sta Wie­licz­ki, Pa­na Ar­tu­ra Ko­zioł, pro­boszcz pa­ra­fii — ks. Ja­ro­sław An­to­siuk wraz z ko­lęd­ni­ka­mi z kra­kow­skie­go Brac­twa Mło­dzie­ży Pra­wo­sław­nej wzię­li udział w świą­tecz­nym spo­tka­niu dla pra­wo­sław­nych miesz­kań­ców mia­sta, a szcze­gól­nie uchodź­ców z Ukra­iny. Spo­tka­nia od­by­ły się na Dwor­cu w Wie­licz­ce i ośrod­ku dla uchodź­ców w Gra­biach. W pierw­szy i dru­gi dzień Świąt do­my na­szych pa­ra­fian od­wie­dza­li nie­stru­dze­ni ko­lęd­ni­cy, nio­sąc ra­do­sną no­wi­nę o No­wo­na­ro­dzo­nym Zba­wi­cie­lu. Po nie­dziel­nym na­bo­żeń­stwie od­by­ła się Cho­in­ka pa­ra­fial­na, pod­czas któ­rej na­si naj­młod­si pa­ra­fia­nie przy­go­to­wa­li pod opie­ka Ma­tusz­ka Kse­ni An­to­siuk spek­takl „Za­cza­ro­wa­ny ksią­żę”. Po spek­ta­klu przy­szedł czas na wspól­ne ko­lę­do­wa­nie i poczęstunek.