Kategoria: aktualności

XII rocznica śmierci ks. Witalia(Witolda) Maksymowicza

30 kwiet­nia 2023 ro­ku przy­pa­da ko­lej­na — XII rocz­ni­ca śmier­ci wie­lo­let­nie­go pro­bosz­cza i dzie­ka­na kra­kow­skie­go — ks. Wi­tol­da (Wi­ta­li­ja) Mak­sy­mo­wi­cza. W nie­dzie­lę mo­dli­twy w in­ten­cji ks. Wi­tol­da bę­dą wzno­szo­ne w kra­kow­skiej cer­kwi (Św. Li­tur­gia roz­po­czy­na się o godz. 9.30) oraz przy jego […]

Święto Patrona Miasta Krakowa

W 1714 r. kra­kow­scy rad­ni wy­bra­li św. Jó­ze­fa na głów­ne­go pa­tro­na mia­sta wie­rząc, że orę­dow­nic­two świę­te­go po­mo­że mia­stu pod­nieść się z upad­ku po na­jaz­dach ob­cych wojsk i po wy­lud­nie­niu z po­wo­du epi­de­mii. Rok póź­niej pa­pież Kle­mens XI za­twier­dził de­kret Kongregacji […]

100-lecie urodzin Jerzego Nowosielskiego — obchody w krakowskiej cerkwi

Kra­kow­ska Pa­ra­fia Prawosławna/​Centrum Sztu­ki Sa­kral­nej im. J. No­wo­siel­skie­go oraz Mu­zeum Ikon w War­sza­wie za­pra­sza­ją na uczcze­nie ju­bi­le­uszu 100-le­­cia uro­dzin Je­rze­go No­wo­siel­skie­mu, pa­mię­ci i twór­czo­ści któ­re­go jest po­świę­co­ny bie­żą­cy 2023. 19 lu­te­go o go­dzi­nie 17:00 w kra­kow­skiej pa­ra­fii prawosławnej […]

Święta Bożonarodzeniowe w Parafii Prawosławnej w Krakowie

Te­go­rocz­ne Świą­tecz­ne uro­czy­sto­ści w kra­kow­skiej pa­ra­fii roz­po­czę­ły się w dzień Wi­gi­lii, kie­dy o po­ran­ku spra­wo­wa­ne by­ły Św. Li­tur­gie Ba­zy­le­go Wiel­kie­go w Kra­ko­wie, Wie­licz­ce i Ska­wi­nie. Po po­łu­dniu pa­ra­fia­nie wraz z du­cho­wień­stwem ze­bra­li się za sto­łem wi­gi­lij­nym, aby podzielić […]

W Krakowie powstaje nowa cerkiew

W mi­nio­ny week­end 27 – 28 sierp­nia, Pa­ra­fia Pra­wo­sław­na w Kra­ko­wie ob­cho­dzi­ła swo­je pa­tro­nal­ne świę­to – Za­śnię­cia Prze­naj­święt­szej Bo­gu­ro­dzi­cy oraz nie­zwy­kle waż­ny mo­ment w swo­jej hi­sto­rii ja­kim by­ło po­świę­ce­nie pla­cu i krzy­ża, gdzie ma po­wstać no­wa kra­kow­ska cerkiew. […]

Prawosławne nabożeństwa w Skawinie Sierpień 2022 /​Православнi Богослужіння у Скавинi

Ser­decz­nie za­pra­sza­my na Pra­wo­sław­ne na­bo­żeń­stwa w Ska­wi­nie, któ­re bę­dą spra­wo­wa­ne cy­klicz­nie w Ko­ście­le Ofia­ro­wa­nia Naj­święt­szej Ma­rii Pan­ny przy ul. Ko­rab­nic­kiej 1. Na­bo­żeń­stwa bę­dzie spra­wo­wać du­cho­wień­stwo Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie, Pol­skie­go Au­to­ke­fa­licz­ne­go Ko­ścio­ła Pra­wo­sław­ne­go. Щиро запрошуємо на […]

Wystawa ikon i zakończenie roku krakowskich ikonografów

W so­bo­tę 2 lip­ca, z Bło­go­sła­wień­stwa Je­go Eks­ce­len­cji, Naj­prze­wie­leb­niej­sze­go Ata­na­ze­go Bi­sku­pa Łódz­kie­go i Po­znań­skie­go od­by­ło się za­koń­cze­nie ro­ku szkol­ne­go na Kur­sach Iko­no­gra­ficz­nych w Pra­cow­ni Iko­no­gra­ficz­nej dzia­ła­ją­cej przy Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie. Na wstę­pie wszyst­kich ze­bra­nych przy­wi­tał Dy­rek­tor Pracowni […]

Православна церква в Польщі — Польська Автокефальна Православна Церква

Православна церква в Польщі сягає своїм корінням до місії св. св. Кирила і Мефодія. Відтоді воно нерозривно пов’язане з історією Польщі. Незважаючи на різноманітні події, несприятливі для розвитку церкви, як-от Берестейська унія, Біженьство, […]

Paschalne nabożeństwo w Wieliczce

Ser­decz­nie za­pra­sza­my 24 kwiet­nia do Ka­pli­cy Por­cjun­ku­la Klasz­to­ru i Pa­ra­fii p.w. św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, ul. Br. Aloj­ze­go Ko­si­by 31 w Wie­licz­ce na Pra­wo­sław­ne Na­bo­żeń­stwo Pas­chal­ne. Ka­pi­ca znaj­du­je się w ogro­dach klasz­tor­nych, wej­ście od par­kin­gu. Po­czą­tek o godz. 15.30. Po na­bo­żeń­stwie zo­sta­ną po­świę­co­ne pokarmy. […]