Święto Patrona Miasta Krakowa

W 1714 r. kra­kow­scy rad­ni wybra­li św. Józe­fa na głów­ne­go patro­na mia­sta wie­rząc, że orę­dow­nic­two świę­te­go pomo­że mia­stu pod­nieść się z upad­ku po najaz­dach obcych wojsk i po wylud­nie­niu z powo­du epi­de­mii. Rok póź­niej papież Kle­mens XI zatwier­dził dekret Kon­gre­ga­cji Obrzę­dów w spra­wie zawie­rze­nia mia­sta Kra­ko­wa św. Józe­fo­wi. Zgod­nie z corocz­ną tra­dy­cją w dniu pamię­ci św. Józe­fa odby­ło się uro­czy­ste nabo­żeń­stwo w Bazy­li­ce Mariac­kiej. U uro­czy­sto­ścią wzię­li...

Kontynuuj czytanie

100-lecie urodzin Jerzego Nowosielskiego — obchody w krakowskiej cerkwi

Kra­kow­ska Para­fia Prawosławna/​Centrum Sztu­ki Sakral­nej im. J. Nowo­siel­skie­go oraz Muzeum Ikon w War­sza­wie zapra­sza­ją na uczcze­nie jubi­le­uszu 100-lecia uro­dzin Jerze­go Nowo­siel­skie­mu, pamię­ci i twór­czo­ści któ­re­go jest poświę­co­ny bie­żą­cy 2023. 19 lute­go o godzi­nie 17:00 w kra­kow­skiej para­fii pra­wo­sław­nej (ul. Szpi­tal­na 24) odbę­dzie się uro­czy­sta aka­de­mia, w ramach któ­rej nastą­pi pre­zen­ta­cja albu­mu Kry­sty­ny Czer­ni «Nowo­siel­ski w War­sza­wie i na Mazow­szu. Sztu­ka sakral­na», następ­nie...

Kontynuuj czytanie

Święta Bożonarodzeniowe w Parafii Prawosławnej w Krakowie

Tego­rocz­ne Świą­tecz­ne uro­czy­sto­ści w kra­kow­skiej para­fii roz­po­czę­ły się w dzień Wigi­lii, kie­dy o poran­ku spra­wo­wa­ne były Św. Litur­gie Bazy­le­go Wiel­kie­go w Kra­ko­wie, Wie­licz­ce i Ska­wi­nie. Po połu­dniu para­fia­nie wraz z ducho­wień­stwem zebra­li się za sto­łem wigi­lij­nym, aby podzie­lić się pros­fo­rą, kutią i tra­dy­cyj­nym barsz­czem z uszka­mi. Przed pół­no­cą roz­po­czę­ły się głów­ne uro­czy­sto­ści Bożo­na­ro­dze­nio­we. W kra­kow­skiej cer­kwi spra­wo­wa­ne były nabo­żeń­stwa Wiel­kie­go Powie­cze­rza, Jutrz­ni...

Kontynuuj czytanie

Św. Liturgia w Wieliczce /​Православне Богослужіння у Величці

Ser­decz­nie zapra­sza­my na Pra­wo­sław­ne Św. Litur­gie w Wie­licz­ce, 4 i 18 wrze­śnia (nie­dzie­le), do Kapli­cy Por­cjun­ku­la (Klasz­tor Fran­cisz­ka­nów) ul. Br. Aloj­ze­go Kosi­by 31. Kapli­ca znaj­du­je się w ogro­dach klasz­tor­nych, wej­ście od par­kin­gu. Litur­gię będzie spra­wo­wać ducho­wień­stwo Para­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie. Pol­skie­go Auto­ke­fa­licz­ne­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go. Har­mo­no­gram: 8.00 — Spo­wiedź 9.00 — Św. Litur­gia ks. Jaro­sław Anto­siuk Pro­boszcz i Dzie­kan Kra­kow­ski www​.kra​kow​-cer​kiew​.pl tel. +48 12 422 – 72-77 Щиро запрошуємо Вас на православне...

Kontynuuj czytanie

W Krakowie powstaje nowa cerkiew

W minio­ny week­end 27 – 28 sierp­nia, Para­fia Pra­wo­sław­na w Kra­ko­wie obcho­dzi­ła swo­je patro­nal­ne świę­to – Zaśnię­cia Prze­naj­święt­szej Bogu­ro­dzi­cy oraz nie­zwy­kle waż­ny moment w swo­jej histo­rii jakim było poświę­ce­nie pla­cu i krzy­ża, gdzie ma powstać nowa kra­kow­ska cer­kiew. Świę­to­wa­nie roz­po­czę­ło sobot­nie nabo­żeń­stwo Cało­noc­ne­go Czu­wa­nia, pod­czas któ­re­go Biskup Ata­na­zy doko­nał Postrzy­żyn Lek­tor­skich Alek­se­go Pavlen­ko i Woło­dy­myr Bot­na­ren­ko. W nie­dziel­ny pora­nek para­fia­nie...

Kontynuuj czytanie

Zaproszenie na Święto Parafialne i Poświęcenie Krzyża na miejscu budowy nowej krakowskiej cerkwi

W imie­niu wła­snym, Rady Para­fial­nej i całej kra­kow­skiej wspól­no­ty para­fial­nej, ser­decz­nie zapra­szam na świę­to patro­nal­ne Para­fii Pra­wo­sław­nej pw. Zaśnię­cia Prze­naj­święt­szej Bogu­ro­dzi­cy w Kra­ko­wie w dniu 28 sierp­nia. Po nabo­żeń­stwie w cer­kwi uda­my się na ul. Wio­ślar­ską, gdzie zosta­nie poświę­co­ny plac pod budo­wę nowej kra­kow­skiej cer­kwi pw. Św. Cyry­la i Meto­de­go i usta­no­wio­ny na nim Krzyż pamiąt­ko­wy. Uro­czy­sto­ściom będzie prze­wod­ni­czyć Ordy­na­riusz Die­ce­zji Łódz­ko – Poznań­skiej, Jego Eks­ce­len­cja,...

Kontynuuj czytanie

Prawosławne nabożeństwa w Skawinie Sierpień 2022 /​Православнi Богослужіння у Скавинi

Ser­decz­nie zapra­sza­my na Pra­wo­sław­ne nabo­żeń­stwa w Ska­wi­nie, któ­re będą spra­wo­wa­ne cyklicz­nie w Koście­le Ofia­ro­wa­nia Naj­święt­szej Marii Pan­ny przy ul. Korab­nic­kiej 1.  Nabo­żeń­stwa będzie spra­wo­wać ducho­wień­stwo Para­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie, Pol­skie­go Auto­ke­fa­licz­ne­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go. Щиро запрошуємо на православнi Богослужіння у Скавинi до каплиці на вул. Korab­nic­kiej 1. Богослужіння звершить духовенство Православного Приходу в Кракові. Польська Автокефальна Православна Церква. 7 sierp­nia...

Kontynuuj czytanie

Wystawa ikon i zakończenie roku krakowskich ikonografów

W sobo­tę 2 lip­ca, z Bło­go­sła­wień­stwa Jego Eks­ce­len­cji, Naj­prze­wie­leb­niej­sze­go Ata­na­ze­go Bisku­pa Łódz­kie­go i Poznań­skie­go odby­ło się zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go na Kur­sach Iko­no­gra­ficz­nych w Pra­cow­ni Iko­no­gra­ficz­nej dzia­ła­ją­cej przy Para­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie. Na wstę­pie wszyst­kich zebra­nych przy­wi­tał Dyrek­tor Pra­cow­ni – ks. Mgr prot Jaro­sław Anto­siuk, dzię­ku­jąc za przy­by­cie oraz nauczy­cie­lom i kur­san­tom za kolej­ny rok wytę­żo­nej pra­cy. Kolej­nym punk­tem pro­gra­mu było uro­czy­ste poświę­ce­nie ikon oraz otwar­cie...

Kontynuuj czytanie

Православна церква в Польщі — Польська Автокефальна Православна Церква

Православна церква в Польщі сягає своїм корінням до місії св. св. Кирила і Мефодія. Відтоді воно нерозривно пов’язане з історією Польщі. Незважаючи на різноманітні події, несприятливі для розвитку церкви, як-от Берестейська унія, Біженьство, у 1924 році починається сучасний поділ для польського православ’я. Завдяки томосу Константинопольського патріарха створюється Польська Автокефальна Православна Церква. За майже сто...

Kontynuuj czytanie

Paschalne nabożeństwo w Wieliczce

Ser­decz­nie zapra­sza­my 24 kwiet­nia do Kapli­cy Por­cjun­ku­la Klasz­to­ru i Para­fii p.w. św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, ul. Br. Aloj­ze­go Kosi­by 31 w Wie­licz­ce na Pra­wo­sław­ne Nabo­żeń­stwo Pas­chal­ne. Kapi­ca znaj­du­je się w ogro­dach klasz­tor­nych, wej­ście od par­kin­gu. Począ­tek o godz. 15.30. Po nabo­żeń­stwie zosta­ną poświę­co­ne pokar­my. ks. Jaro­sław Anto­siuk Pro­boszcz Para­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie i Dzie­kan Kra­kow­ski

Kontynuuj czytanie