Święto Patrona Miasta Krakowa

W 1714 r. kra­kow­scy rad­ni wy­bra­li św. Jó­ze­fa na głów­ne­go pa­tro­na mia­sta wie­rząc, że orę­dow­nic­two świę­te­go po­mo­że mia­stu pod­nieść się z upad­ku po na­jaz­dach ob­cych wojsk i po wy­lud­nie­niu z po­wo­du epi­de­mii. Rok póź­niej pa­pież Kle­mens XI za­twier­dził de­kret Kon­gre­ga­cji Ob­rzę­dów w spra­wie za­wie­rze­nia mia­sta Kra­ko­wa św. Józefowi.

Zgod­nie z co­rocz­ną tra­dy­cją w dniu pa­mię­ci św. Jó­ze­fa od­by­ło się uro­czy­ste na­bo­żeń­stwo w Ba­zy­li­ce Ma­riac­kiej. U uro­czy­sto­ścią wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le Władz Mia­sta Kra­ko­wa, Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go, Służ­by mun­du­ro­we, Kor­pus Dy­plo­ma­tycz­ny, Rek­to­rzy wyż­szych uczel­ni, Pocz­ty Sztan­da­ro­we, Brac­two Kur­ko­we oraz miesz­kań­cy. Ko­ściół Pra­wo­sław­ny na uro­czy­sto­ściach re­pre­zen­to­wał Pro­boszcz i Dzie­kan Kra­kow­ski – ks. Ja­ro­sław Antosiuk.