100-lecie urodzin Jerzego Nowosielskiego — obchody w krakowskiej cerkwi

Kra­kow­ska Pa­ra­fia Prawosławna/​Centrum Sztu­ki Sa­kral­nej im. J. No­wo­siel­skie­go oraz Mu­zeum Ikon w War­sza­wie za­pra­sza­ją na uczcze­nie ju­bi­le­uszu 100-le­cia uro­dzin Je­rze­go No­wo­siel­skie­mu, pa­mię­ci i twór­czo­ści któ­re­go jest po­świę­co­ny bie­żą­cy 2023.
19 lu­te­go o go­dzi­nie 17:00 w kra­kow­skiej pa­ra­fii pra­wo­sław­nej (ul. Szpi­tal­na 24) od­bę­dzie się uro­czy­sta aka­de­mia, w ra­mach któ­rej na­stą­pi pre­zen­ta­cja al­bu­mu Kry­sty­ny Czer­ni «No­wo­siel­ski w War­sza­wie i na Ma­zow­szu. Sztu­ka sa­kral­na», na­stęp­nie od­bę­dzie się kon­cert ze­spo­łu mu­zy­ki cer­kiew­nej «Ka­ta­pe­ta­sma» pod dy­rek­cją Łu­ka­sza Haj­du­cze­ni. Aka­de­mii bę­dzie to­wa­rzy­szyć wy­sta­wa «Pro­jek­ty sa­kral­ne Je­rze­go No­wo­siel­skie­go» ze zbio­rów Fun­da­cji Nowosielskich/​Galerii Star­mach i Kra­kow­skiej Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej. Wie­czór za­koń­czy de­ba­ta po­świę­co­na li­tur­gicz­ne­mu my­śle­niu Je­rze­go No­wo­siel­skie­go z udzia­łem or­dy­na­riu­sza die­ce­zji łódz­ko — po­znań­skiej, bp Ata­na­ze­go (No­sa), ks. prof. Hen­ry­ka Pa­proc­kie­go i Ma­rii Pa­proc­kiej, Kry­sty­ny Czer­ni, An­drze­ja Star­ma­cha, ks. Ja­ro­sła­wa An­to­siu­ka, Łu­ka­sza Haj­du­cze­ni i Wi­ta­li­ja Michalczuka