Stowarzyszenie polonistów w naszej parafii

Dnia 27.09.2019 ro­ku w pro­gi na­szej pa­ra­fii za­wi­ta­li kra­kow­scy na­uczy­cie­le ję­zy­ka pol­skie­go. Ksiądz pro­boszcz Ja­ro­sław An­to­siuk cie­płym sło­wem przy­wi­tał wszyst­kich ze­bra­nych. Po czym opo­wie­dział po­krót­ce o hi­sto­rii Ko­ścio­ła po­wszech­ne­go oraz Ko­ścio­ła pra­wo­sław­ne­go. Nie za­bra­kło tak­że przy­to­cze­nia krót­kiej hi­sto­rii na­szej parafii.

Ko­lej­nym punk­tem spo­tka­nia by­ło przed­sta­wie­nie ję­zy­ka li­tur­gicz­ne­go. Po­lo­ni­ści mo­gli zo­ba­czyć tek­sty li­tur­gicz­ne za­pi­sa­ne w trio­drio­nie. Spo­tka­nie w cer­kwi za­koń­czy­ło się wy­ko­na­niem utwo­rów na dwa i czte­ry gło­sy ta­kich jak: „Ma­ry­je Die­wo”, „Otcze nasz”.

Ksiądz Pro­boszcz po­zdro­wił wszyst­kich ze­bra­nych, po­dzię­ko­wał za przy­by­cie, a chór pod dy­rek­cją ma­tusz­ki Kse­ni za­śpie­wał: „Mno­ga­ja leta”.

Spo­tka­nie uwień­czy­ła znaj­du­ją­ca się w na­szej pa­ra­fii wy­sta­wa p. Bog­da­na Mar­ty­niu­ka oraz cie­pła herbatka.