Krakowskie Ekumeniczne Dni Biblijne

Dnia 16.10.2019 ro­ku w ra­mach Kra­kow­skich Eku­me­nicz­nych Dni Bi­blij­nych od­by­ło się spo­tka­nie po­świę­co­ne “Ob­ja­wie­niu w Świę­tej Li­tur­gii”. Po Aka­ty­ście ks. Mar­cin Bie­law­ski przy­go­to­wał re­fe­rat na wy­żej wy­mie­nio­ny te­mat, w któ­rym przed­sta­wił hi­sto­rycz­ne, li­tur­gicz­ne oraz sym­bo­licz­ne zna­cze­nie Świę­tej Li­tur­gii z uwzględ­nie­niem frag­men­tów po­szcze­gól­nych pe­ry­kop z Pi­sma Świętego.