Molebien w intencji rozpoczynającego się Roku Akademickiego

06.10.2019 ro­ku po Świę­tej Li­tur­gii od­był się mo­le­bien w in­ten­cji roz­po­czy­na­ją­ce­go się Ro­ku Aka­de­mic­kie­go. Mo­dli­li­śmy się o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo dla mło­dzie­ży roz­po­czy­na­ją­cej na­ukę na stu­diach. Pro­si­li­śmy Bo­ga o po­moc w przy­swa­ja­niu wie­dzy i za­sto­so­wa­niu jej w prak­ty­ce. Proś­by do Bo­ga kie­ro­wa­li­śmy rów­nież za wy­kła­dow­ców, aby prze­ka­zy­wa­na przez nich wie­dza tra­fia­ła do pod­opiecz­nych w jak naj­lep­szy spo­sób. Ks. Pro­boszcz po­kro­pił wo­dą świę­co­ną wszyst­kich wier­nych. Do­dat­ko­wo, pod­czas Ro­ku Aka­de­mic­kie­go, w każ­dą śro­dę po Aka­ty­ście bę­dą spo­tka­nia z ka­pła­nem dla osób stu­diu­ją­cych. Zapraszamy!

Na­sza pa­ra­fia go­ści­ła dziś ks. Paw­ła Ko­ro­be­ini­ko­va wraz z mło­dzie­żą z pa­ra­fii św. Ja­na Kli­ma­ka z war­szaw­skiej Wo­li, któ­rzy, jak co ro­ku, by­li na wy­jeź­dzie week­en­do­wym w Za­ko­pa­nem. Ks. Pa­weł wy­gło­sił ho­mi­lię, w któ­rej zwró­cił uwa­gę na zna­cze­nie św. Ja­na Chrzci­cie­la w na­szym ży­ciu. Dzię­ku­je­my za wspól­ną mo­dli­twę. Do zo­ba­cze­nia za rok.