Mali projektanci

W mi­nio­ną nie­dzie­lę w na­szym Punk­cie Ka­te­che­tycz­nym od­by­ły się warsz­ta­ty pla­stycz­no — ar­chi­tek­to­nicz­ne dla dzie­ci. Wszy­scy ucznio­we z na­sze­go Punk­tu wraz z za­an­ga­żo­wa­niem ich ro­dzi­ców bu­do­wa­li prze­pięk­ne cer­kwie. Pod­czas prac moż­na by­ło za­uwa­żyć nie­sa­mo­wi­tą współ­pra­cę po­mię­dzy wy­cho­wan­ka­mi. Za­ję­cia mia­ły na ce­lu roz­bu­dzić cie­ka­wość i wy­obraź­nię. Ob­ser­wu­jąc pięk­ne cer­kwie wi­szą­ce wo­kół na ścia­nach, dzie­ci przy uży­ciu naj­prost­szych ma­te­ria­łów bu­do­wa­li je w for­ma­cie 3D.

Za­pra­sza­my do oglą­da­nia zdjęć.

Warsz­ta­ty to­wa­rzy­szy­ły wy­sta­wie po­świę­co­nej pa­nu Bog­da­no­wi Mar­ty­niu­ko­wi pt.: “Piek­no ocalone”.