Spotkania studentów w krakowskiej parafii

W dniu dzi­siej­szym od­by­ła się ofi­cjal­na in­au­gu­ra­cja Ro­ku Aka­de­mic­kie­go na Uni­wer­sy­te­cie Ja­giel­loń­skim. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się od wy­ko­na­nia przez Chór Aka­de­mic­ki UJ “Ca­me­ra­ta Ia­gel­lo­ni­ca” pie­śni “Gau­de Ma­ter Po­lo­nia”. Na­stęp­nie rek­tor uczel­ni przy­wi­tał wszyst­kich ze­bra­nych go­ści oraz wy­gło­sił prze­mo­wę. Po uro­czy­stej im­ma­try­ku­la­cji stu­den­tów z pierw­sze­go ro­ku od­był się pierw­szy w se­me­strze wy­kład in­au­gu­ra­cyj­ny pt.: “Chi­rurg XXI wie­ku: tech­no­log czy na­dal ar­ty­sta?” wy­gło­szo­ny przez prof. Pio­tra Chło­sta, kie­row­ni­ka Kli­ni­ki Uro­lo­gii UJ CM. Pa­ra­fię Pra­wo­sław­ną w Kra­ko­wie na uro­czy­sto­ściach re­pre­zen­to­wał ks. mgr Mar­cin Bielawski.

Roz­po­czę­cie Ro­ku Aka­de­mic­kie­go ozna­cza, że wzna­wia­my po wa­ka­cyj­nej prze­rwie śro­do­we spo­tka­nia dla mło­dzie­ży i stu­den­tów przy kra­kow­skiej cer­kwi. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę — 6 paź­dzier­ni­ka za­pra­sza­my na na­bo­żeń­stwo w in­ten­cji stu­den­tów i na­uczy­cie­li aka­de­mic­kich. Od przy­szłej śro­dy — 9 paź­dzier­ni­ka, za­pra­sza­my na co­ty­go­dnio­we spo­tka­nia po Aka­ty­ście. Spo­tka­nia ma­ja cha­rak­ter otwar­ty dla wszyst­kich zainteresowanych.

W każ­dą śro­dę: Aka­tyst godz. 17.00; Spo­tka­nie z du­chow­nym godz. 18.00. Kra­ków, ul. Szpi­tal­na 24.

Za­pra­sza­my!

zdję­cie zob.: https://​www​.uj​.edu​.pl/​w​i​a​d​o​m​o​s​c​i​/​-​/​j​o​u​r​n​a​l​_​c​o​n​t​e​n​t​/​5​6​_​I​N​S​T​A​N​C​E​_​d​8​2​l​K​Z​v​h​i​t​4​m​/​1​0​1​7​2​/​1​4​3​5​3​2​6​5​4​?​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​3​v​q​t​y​a​W​I​9​0​6​G​J​4​m​j​k​l​S​E​2​f​x​s​9​6​i​Z​g​U​C​1​_​z​V​G​O​M​8​M​U​o​Y​V​W​J​f​N​g​U​r​9​p​y​AXs