Kategoria: Uncategorized

Święto Uspienija w naszej parafii

W wi­gi­lię świę­ta spra­wo­wa­ne by­ło na­bo­żeń­stwo ca­ło­noc­ne­go czu­wa­nia w trak­cie któ­re­go na śro­dek cer­kwi wy­nie­sio­ny zo­stał ca­łun przed­sta­wia­ją­cy Za­śnię­cie Mat­ki Bo­żej. W sam dzień świę­ta tuż przed Bo­ską Li­tur­gią mia­ło miej­sce ma­łe po­świę­ce­nie wo­dy, któ­re sprawował […]