Naczynia liturgiczne dla naszej Parafii

Na­sza pa­ra­fia zo­sta­ła ob­da­ro­wa­na nie­zwy­kle cen­nym da­rem. Gru­pa piel­grzy­mów z na­szej Kra­kow­skiej pa­ra­fii, któ­ra nie­daw­no od­by­ła piel­grzym­kę na Świę­tą Gó­rę Athos, prze­ka­za­ła na­szej wspól­no­cie ze­staw eucharystyczny. 

Ze­staw eu­cha­ry­stycz­ny to kom­plet świę­tych na­czyń i przed­mio­tów, któ­re są po­trzeb­ne do spra­wo­wa­nia Sa­kra­men­tu Eu­cha­ry­stii (z grec­kie­go “dzięk­czy­nie­nie”), kie­dy pod­czas li­tur­gii pod dzia­ła­niem ła­ski Du­cha Świę­te­go chleb i wi­no sta­ją się Cia­łem i Krwią Chrystusa. 

Ze­staw eu­cha­ry­stycz­ny zo­stał uro­czy­ście po­świę­co­ny po Świę­tej Li­tur­gii 12 li­sto­pa­da 2023 ro­ku. Je­ste­śmy głę­bo­ko wdzięcz­ni za tę ini­cja­ty­wę i cen­ny dar.