Autor: Norman Idahoo

Od września w niedziele dwie Św. Liturgie

Uwa­ga! Od wrze­śnia w nie­dzie­le ma­my dwie Św. Li­tur­gie! ‑Pierw­sza Li­tur­gia o godz. 7.30 w Ka­pli­cy pw. Wszyst­kich Świę­tych (Spo­wiedź o 7.00). ‑Dru­ga Li­tur­gia o godz. 9.30 w głów­nej Cer­kwi Za­śnię­cia Bo­gu­ro­dzi­cy (Spo­wiedź o 8.30). Sta­łe na­bo­żeń­stwa w ty­go­dniu: ‑Po­nie­dzia­łek Św. Li­tur­gia godz. 9.00 […]

Święto parafialne krakowskiej cerkwi

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do uczest­nic­twa w świą­tecz­nych na­bo­żeń­stwach po­świę­co­nych Za­śnię­ciu Prze­naj­święt­szej Bo­gu­ro­dzi­cy w kra­kow­skiej cer­kwi przy ul. Szpi­tal­nej 24 w dniach 27/​28 sierp­nia (niedziela/​poniedziałek). Na­bo­żeń­stwom bę­dzie prze­wod­ni­czyć Or­dy­na­riusz die­ce­zji łó­dz­ko-po­­zna­ń­skiej, bi­skup Ata­na­zy. 27.08.2023 – 17.00 Na­bo­żeń­stwo Wieczorne […]