Imieniny Ojca Aleksandra

We wto­rek 12 wrze­śnia swo­je imie­ni­ny ob­cho­dził nasz dro­gi Oj­ciec Alek­san­der. Z tej oka­zji skła­da­my Mu naj­ser­decz­niej­sze ży­cze­nia — Mno­ga­ja i Bła­ga­ja Lieta!