Od września w niedziele dwie Św. Liturgie

Uwa­ga! Od wrze­śnia w nie­dzie­le ma­my dwie Św. Liturgie! 

-Pierw­sza Li­tur­gia o godz. 7.30 w Ka­pli­cy pw. Wszyst­kich Świę­tych (Spo­wiedź o 7.00).

-Dru­ga Li­tur­gia o godz. 9.30 w głów­nej Cer­kwi Za­śnię­cia Bo­gu­ro­dzi­cy (Spo­wiedź o 8.30).

Sta­łe na­bo­żeń­stwa w tygodniu: 

-Po­nie­dzia­łek Św. Li­tur­gia godz. 9.00 (Spo­wiedź o 8.00),

-Śro­da Św. Li­tur­gia godz. 9.00 (Spo­wiedź o 8.00), Aka­tyst godz. 18.00,

-Pią­tek Św. Li­tur­gia godz. 9.00 (Spo­wiedź o 8.00),

-So­bo­ta Św. Li­tur­gia i Pa­ni­chi­da godz. 9.00 (Spo­wiedź o 8.00), Ca­ło­noc­ne Czu­wa­nie (Wsie­noszcz­na­ja) godz. 17.00 Zapraszamy!