Prawosławne Nabożeństwo w Bukownie (Православнe Богослужіння у Буковно)

Ser­decz­nie za­pra­sza­my na Pra­wo­sław­ne na­bo­żeń­stwo któ­re od­bę­dzie się 26 mar­ca o godz. 10.00 w Bu­kow­nie w Ko­ście­le Pol­sko­ka­to­lic­kim pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Pa­na Je­zu­sa. 32 – 332 Bu­kow­no, ul. Wa­pien­na 4

Na­bo­żeń­stwa spra­wu­je du­cho­wień­stwo Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie. Szcze­gó­ło­we informacje:
+48 12 422 72 77
krakowcerkiew@​gmail.​com

www​.kra​kow​-cer​kiew​.pl
Fa­ce­bo­ok: https://​www​.fa​ce​bo​ok​.com/​k​r​a​k​o​w​c​e​r​k​iew

Шановні віряни! Від щирого серця, запрошуємо вас, на Православне Богослужіння у Костелі Полскокатолицкой по вулиці Вапенна 4, 26 березня 2022 року. Початок об 10.00.

Звершує Богослужіння духовенство Православного Приходу, що у Кракові.

Докладну інформацію можна знайти тут: 

+48 12 422 72 77

krakowcerkiew@​gmail.​com

www​.kra​kow​-cer​kiew​.pl
Fa­ce­bo­ok: https://​www​.fa​ce​bo​ok​.com/​k​r​a​k​o​w​c​e​r​k​iew