Poświęcenie ikon

W dniach 18 oraz 19 lip­ca 2020 ro­ku pro­boszcz kra­kow­skiej pa­ra­fii ks. Ja­ro­sław An­to­siuk po­świę­cił ikony.

Iko­ny są efek­tem prac kur­san­tów z Pra­cow­ni Iko­no­gra­ficz­nej dzia­ła­ją­cej przy parafii.

Na ko­niec po­świę­ce­nia ikon, ks. Ja­ro­sław zwró­cił się ze sło­wa­mi po­zdro­wień do wszyst­kich kur­san­tów ży­cząc Bo­giem bło­go­sła­wio­nych wa­ka­cji i za­pra­sza­jąc na ko­lej­ny se­mestr kursów.

Na ko­niec kur­san­ci uda­li się do za­byt­ko­wych piw­nic na wspól­ny skrom­ny posiłek.