Młodzież z Podlasia w Krakowie

29 stycz­nia 2020 ro­ku kra­kow­ską pa­ra­fię od­wie­dzi­ła gru­pa mło­dzie­ży z Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej pw. Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go w Jacz­nie z pro­bosz­czem pa­ra­fii ks. Pio­trem Hanczarukiem.

Ks. Piotr wraz z ks. Mar­ci­nem od­słu­ży­li wspól­nie Aka­tyst Za­śnię­cia Naj­święt­szej Ma­rii Pan­ny. Po Aka­ty­ście pod­la­ska mło­dzież zo­ba­czy­ła tak­że cer­kiew Wszyst­kich Świę­tych z po­li­chro­mią Je­rze­go No­wo­siel­skie­go na gór­nym po­zio­mie, ka­pli­cę chrzciel­ną, za­byt­ko­we piw­ni­ce oraz jak pi­szą iko­ny uczest­ni­cy kur­sów ikonograficznych.

Mo­dli­twa uwień­czy­ła ich ak­tyw­ny wy­po­czyn­ko­wy wy­jazd do kró­lew­skie­go mia­sta Kra­ko­wa i okolic.

Po Aka­ty­ście, tak jak w każ­dą śro­dę, od­by­ło się spo­tka­nie pra­wo­sław­nej mło­dzie­ży. Te­ma­ty­ką spo­tkań jest teo­lo­gia pra­wo­sław­na, iko­no­gra­fia, ele­men­ty li­tur­gi­ki, hi­sto­rii oraz od­po­wie­dzi na nur­tu­ją­ce co­dzien­ne pytania.

zdję­cia: klik­nij