Prawosławne Nabożeństwo w Miechowie (Православне Богослужіння в Мехові)

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do Ka­pli­cy Ho­spi­cjum w Mie­cho­wie przy ul. Szpi­tal­na 1C na Pra­wo­sław­ne na­bo­żeń­stwo, któ­re od­bę­dzie się 27 mar­ca o godz. 15.00. W tym dniu bę­dzie­my spra­wo­wać Sa­kra­ment na­masz­cze­nia cho­rych „So­bo­ro­wa­ni­je”.

Na­bo­żeń­stwa spra­wu­je du­cho­wień­stwo Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie. Szcze­gó­ło­we informacje:
+48 12 422 72 77
krakowcerkiew@​gmail.​com

www​.kra​kow​-cer​kiew​.pl
Fa­ce­bo­ok: https://​www​.fa​ce​bo​ok​.com/​k​r​a​k​o​w​c​e​r​k​iew

Щиро запрошуємо до каплиці хоспісу в Мехові за адресою вул. Шпитальна 1С для православного богослужіння, яке відбудеться 27 березня о 15.00. Цього дня будемо служиты Єлеопомазання «Соборование».

Богослужіння звершує духовенство Православного приходу в Кракові. Детальна інформація:

+48 12 422 72 77

krakowcerkiew@​gmail.​com

www​.kra​kow​-cer​kiew​.pl
Fa­ce­bo­ok: https://​www​.fa​ce​bo​ok​.com/​k​r​a​k​o​w​c​e​r​k​iew