Krakowscy duchowni odwiedzają ośrodki z uchodźcami

W dniu dzi­siej­szym, Dzie­kan Kra­kow­ski ks. Ja­ro­sław An­to­siuk od­wie­dził Ośro­dek Wy­po­czyn­ko­wy „Osto­ja Gór­ska” w Ko­nin­kach. Dzię­ki go­ścin­no­ści go­spo­da­rza miej­sca, Pa­na Jó­ze­fa Pa­ska w Ośrod­ku zna­la­zło schro­nie­nie po­nad 200 osób, głów­nie ko­bie­ty i dzie­ci. Wszy­scy uchodź­cy ma­ją za­pew­nio­ne noc­le­gi i peł­ne wy­ży­wie­nie, nad któ­ry czu­wa Sze­fo­wa kuch­ni, po­cho­dzą­ca z Rów­ne­go w Ukra­inie Pa­ni Ra­ja. Zor­ga­ni­zo­wa­na jest rów­nież po­moc w za­opa­trze­niu po­trze­bu­ją­cych w środ­ki czy­sto­ści i ubra­nia. W ośrod­ku peł­nią dy­żu­ry nie­stru­dze­ni wo­lon­ta­riu­sze – Ka­ro­li­na Za­pa­ła i Ur­szu­la Ko­wal. Ucznio­wie LO z Msza­ny Dol­nej po­ma­ga­ją w or­ga­ni­zo­wa­niu opie­ki nad dzieć­mi. Or­ga­ni­za­cja jest na naj­wyż­szym po­zio­mie, mi­mo że to nie­pro­ste za­da­nie. Dzie­ci ma­ją swo­je sa­le za­baw, a wo­kół Ośrod­ka na­dal jest zi­mo­wa au­ra i peł­no śnie­gu. W ta­kich wa­run­kach moż­na po­czuć spo­kój, bez­pie­czeń­stwo i choć na chwi­lę za­po­mnieć o kosz­ma­rze wojennym.

O umó­wio­nej go­dzi­nie wszy­scy za­in­te­re­so­wa­ni spo­tka­li się w sto­łów­ce z ks. Ja­ro­sła­wem na wspól­nej mo­dli­twie. W sło­wie wstęp­nym kra­kow­ski du­chow­ny przed­sta­wił się ze­bra­nym i opo­wie­dział o Pol­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej, po czym za­pro­sił wszyst­kich do wspól­nej mo­dli­twy. Od­pra­wio­ne zo­sta­ły Na­bo­żeń­stwo o Po­kój w Ukra­inie i szyb­kie za­koń­cze­nie woj­ny oraz Na­bo­żeń­stwo za wszyst­kich zmar­łych, któ­rzy zgi­nę­li w trak­cie dzia­łań wo­jen­nych. Mo­dli­twie to­wa­rzy­szy­ły wzru­sze­nie, ra­dość i łzy. Dzię­ku­jąc za na­bo­żeń­stwa, ze­bra­ni pro­si­li o ko­lej­ne spo­tka­nia, któ­re są dla nich bar­dzo po­trzeb­ne i waż­ne. Przed wy­jaz­dem ks. Ja­ro­sła­wa oka­za­ło się, że w dro­dze jest gru­pa ko­lej­nych 50 osób. Ser­decz­ne Bóg Za­płać Do­brym Lu­dziom z Ko­ni­nek! Daj Bo­że, aby kosz­mar woj­ny za­koń­czył się jak najszybciej.