Pomoc Ukrainie

Dro­dzy Bra­cia i Siostry!
Wszy­scy je­ste­śmy głę­bo­ko po­ru­sze­ni sy­tu­acją w Ukra­inie. To co wy­da­wa­ło się nie­moż­li­we w na­szych cza­sach sta­ło się fak­tem. Cier­pią lu­dzie i po­trzeb­na jest na­sza po­moc. Po pierw­sze za­pra­sza­my do wspól­nej mo­dli­twy o po­kój, za­rów­no tej in­dy­wi­du­al­nej jak i wspól­nej w kra­kow­skiej cer­kwi. Usil­ne mo­dli­twy o po­kój w Ukra­inie bę­dzie­my wzno­sić każ­de­go dnia o godz 17.00 (Cer­kiew w Kra­ko­wie, ul. Szpi­tal­na 24).
Zgła­sza­ją się do nas też licz­ni za­in­e­re­so­wa­ni i po­trze­bu­ją­cy do­raź­nej po­mo­cy uchodź­cy i ich ro­dzi­ny. Na dzień dzi­siej­szy wy­da­je się, że naj­bar­dziej pil­ną bę­dzie po­trze­ba za­kwa­te­ro­wa­nia. Na­si wo­lon­ta­riu­sze or­ga­ni­zu­ją rów­nież zbiór­kę żyw­no­ści i in­nych nie­zbęd­nych rze­czy pierw­szej po­mo­cy, któ­re zo­sta­ną od­wie­zio­ne do Prze­my­śla. O li­stę po­trzeb­nych rze­czy i pro­duk­tów pro­si­my py­tać pod nu­me­rem te­le­fo­nu +48 12 422 – 72-77. Z ser­ca dzię­ku­je­my za każ­dą Wa­szą pomoc!
Ks. Ja­ro­sław An­to­siuk – Dzie­kan Krakowski
Ofia­ry moż­na też kie­ro­wać na na­sze konto:
Pa­ra­fia Pra­wo­sław­na pw. Za­śnię­cia Naj­święt­szej Ma­rii Pan­ny w Krakowie
31 – 024 Kra­ków, ul.Szpitalna 24
Bank Pe­kao SA: 29 1240 4650 1111 0000 5152 1484
„Po­moc Ukrainie”