Jerzy Nowosielski — 11 rocznica śmierci

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do wspól­nej mo­dli­twy w ko­lej­ną rocz­ni­cę śmier­ci prof. Je­rze­go Nowosielskiego.

Na­bo­żeń­stwo nad gro­bem Pro­fe­so­ra roz­pocz­nie się 21 lu­te­go o godz. 17.00 (Cmen­tarz Ra­ko­wic­ki — Ale­ja zasłużonych)