Odszedł do wieczności ks. mitrat płk Sergiusz Dziewiatowski

Kan­ce­la­ria Pra­wo­sław­ne­go Me­tro­po­li­ty War­szaw­skie­go i ca­łej Pol­ski za­wia­da­mia, iż 23 grud­nia br., w go­dzi­nach wie­czor­nych zmarł ks. mi­trat płk Ser­giusz Dzie­wia­tow­ski, wie­lo­let­ni pro­boszcz pa­ra­fii pra­wo­sław­nej w So­snow­cu i by­ły dzie­kan okrę­gu kra­kow­skie­go Die­ce­zji Łódzko-Poznańskiej.

Ksiądz mi­trat płk Ser­giusz Dzie­wia­tow­ski uro­dził się w 1946 ro­ku w Plo­skach w ro­dzi­nie ks. An­to­nie­go i ma­tusz­ki Wa­len­ty­ny Dzie­wia­tow­skich. W 1973 ro­ku ukoń­czył Chrze­ści­jań­ską Aka­de­mię Teo­lo­gicz­ną w War­sza­wie bro­niąc ty­tuł ma­gi­stra. 16 lip­ca 1978 ro­ku z rąk Je­go Eks­ce­len­cji ar­cy­bi­sku­pa łódz­kie­go i po­znań­skie­go Je­rze­go otrzy­mał świę­ce­nia dia­koń­skie. 10 grud­nia 1978 ro­ku po­now­nie z rąk Je­go Eks­ce­len­cji ar­cy­bi­sku­pa Je­rze­go otrzy­mał świę­ce­nia ka­płań­skie. Pierw­szą i je­dy­ną pa­ra­fią ks. Ser­giu­sza był So­sno­wiec. Funk­cję tę peł­nił do 2018 ro­ku, kie­dy prze­szedł w stan spo­czyn­ku i mia­no­wa­ny zo­stał re­zy­den­tem so­sno­wiec­kiej pa­ra­fii. Od 1980 ro­ku był za­stęp­cą dzie­ka­na kra­kow­skie­go, zaś od 2004 ro­ku zo­stał mia­no­wa­ny dzie­ka­nem okrę­gu kra­kow­skie­go Die­ce­zji Łódz­ko – Po­znań­skiej. W 1994 ro­ku zo­stał przy­ję­ty w struk­tu­ry Pra­wo­sław­ne­go Or­dy­na­ria­tu Woj­ska Pol­skie­go, gdzie w la­tach 1995 – 2004 peł­nił obo­wiąz­ki dzie­ka­na woj­sko­we­go okrę­gu po­mor­skie­go. Za wier­ną służ­bę Cer­kwi zo­stał na­gro­dzo­ny m.in. mi­trą oraz Or­de­rem św. Ma­rii Magdaleny.

Po­grzeb bło­go­sła­wio­nej pa­mię­ci ks. mi­tra­ta Ser­giu­sza Dzie­wia­tow­skie­go od­bę­dzie się w po­nie­dzia­łek 27 grud­nia 2021 ro­ku w cer­kwi w Sosnowcu.

Wiecz­na o To­bie pa­mięć ks. Sergiuszu!

Za: or​tho​dox​.pl