Wielkie Święto Krakowskiej Cerkwi

W mi­nio­ną so­bo­tę, 28 sierp­nia 2021 r. ca­ły świat pra­wo­sław­ny ob­cho­dził jed­no z dwu­na­stu naj­więk­szych świąt — Za­śnię­cie Prze­naj­święt­szej Bo­gu­ro­dzi­cy. Dla na­szej kra­kow­skiej cer­kwi jest to wy­jąt­ko­wy dzień — Świę­to Pa­ra­fial­ne (Pre­stol­nyj Prazd­nik). W przed­dzień świę­ta, jak co ro­ku, za­wi­tał do nas nasz Wła­dy­ka Ata­na­zy — bi­skup Łódz­ki i Po­znań­ski i od­słu­żył uro­czy­ste na­bo­żeń­stwo wieczorne.
Na­za­jutrz uro­czy­sta Bo­ska Li­tur­gia roz­po­czę­ła się spo­tka­niem bi­sku­pa tra­dy­cyj­nym chle­bem i so­lą przy me­lo­dyj­nym śpie­wie dwóch chó­rów. Ten dru­gi chór — to ze­spół dzie­cię­cy, któ­ry wy­warł na Wła­dy­ce du­że wra­że­nie, o czym on sam wspo­mi­nał w póź­niej­szym słowie.
Przy ce­le­bro­wa­niu Świę­tej Li­tur­gii w oł­ta­rzu oprócz go­spo­da­rzy ks. pro­to­je­re­ja Ja­ro­sła­wa An­to­siu­ka — pro­bosz­cza kra­kow­skiej pa­ra­fii i wi­ka­riu­sza ks. hie­rom­ni­cha Alek­san­dra, Je­go Eks­ce­len­cji asy­sto­wa­ło w su­mie 10 du­chow­nych, wiel­ce sza­now­nych go­ści, któ­rzy przy­by­li z róż­nych za­kąt­ków Pol­ski by wspól­nie uczcić ten Wiel­ki Dzień:
 — ks. mi­trat Wa­le­rian An­to­siuk, pa­ra­fia św. Elia­sza, Bia­ły­stok Dolidy;
 — ks. mi­trat Eu­sta­chy Strach, pro­boszcz pa­ra­fii w Kę­dzie­rzy­nie Koźle;
 — ks. mi­trat Adam Sie­mie­niuk, pro­boszcz pa­ra­fii Ha­gia So­phia w Warszawie;
 — ks. pro­to­je­rej Sa­vvas (Ja­ro­sław) Sy­czew­ski, ka­pe­lan spo­łecz­no­ści grec­kiej w Polsce;
 — ks. Alek­sy Li­sen­kov z Grudziądza;
 — ks. Mar­cin Bie­law­ski, pro­boszcz pa­ra­fii w Częstochowie
 — ks. dia­kon An­drzej Wa­żow­ski z Kę­dzie­rzy­na Koźle
 — ks. dia­kon Alek­san­der Żyt­nik z Łodzi.
Po prze­czy­ta­niu Ewan­ge­lii z po­ucza­ją­cym sło­wem do wier­nych wy­szedł oj­ciec Adam z War­sza­wy, któ­ry w cie­ka­wy spo­sób sko­men­to­wał kil­ka cy­ta­tów z Pi­sma Świę­te­go i za­uwa­żył, że Świę­to Za­śnię­cia Bo­gu­ro­dzi­cy jest dla Pra­wo­sław­nych jak dru­ga Pascha.
Na za­koń­cze­nie na­bo­żeń­stwa Je­go Eks­ce­len­cja, Bi­skup Ata­na­zy skie­ro­wał do pa­ra­fian sło­wa po­zdro­wie­nia. Raz jesz­cze wy­tłu­ma­czył po­wa­gę i zna­cze­nie Świę­ta Za­śnię­cia Bo­gu­ro­dzi­cy, oraz po­dzię­ko­wał wszyst­kim uczest­ni­czą­cym w Św. Li­tur­gii księ­żom, chó­rzy­stom i licz­nie zgro­ma­dzo­nym wier­nym. Szcze­gól­ną uwa­gę zwró­cił na ten fakt, iż nie­mal wszy­scy obec­ni te­go dnia przy­stą­pi­li do Sa­kra­men­tów Spo­wie­dzi i Eu­cha­ry­stii, w ten spo­sób oka­zu­jąc swo­ją mi­łość do Ko­ścio­ła, do Chry­stu­sa i do Prze­naj­święt­szej Bogurodzicy.
Po za­koń­cze­niu na­bo­żeń­stwa wszy­scy zgro­ma­dze­ni zo­sta­li za­pro­sze­ni na wspól­ny pik­nik, więc nikt nie po­zo­stał głod­ny, tak cie­le­śnie, jak duchowo.

Ks. hie­rom­nich Alek­san­der (Mo­krisz­czew)