Ks. prot. Jarosław Antosiuk nowym Dziekanem Krakowskim

De­kre­tem z dnia 1 sierp­nia 2021 ro­ku, Je­go Eks­ce­len­cja, Naj­prze­wie­leb­niej­szy Ata­na­zy, Bi­skup Łódz­ki i Po­znań­ski mia­no­wał pro­bosz­cza Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie, ks. prot. mgr Ja­ro­sła­wa An­to­siu­ka Dzie­ka­nem Okrę­gu Kra­kow­skie­go. Mno­ga­ja Lieta!