Zmiany personalne w krakowskiej parafii

De­cy­zją Je­go Eks­ce­len­cji, Naj­prze­wie­leb­niej­sze­go Ata­na­ze­go, Bi­sku­pa Łódz­kie­go i Po­znań­skie­go, z dniem 1 sierp­nia 2021 ro­ku, na­stą­pi­ły zmia­ny per­so­nal­ne w Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie. Do­tych­cza­so­wy wi­ka­riusz kra­kow­skiej pa­ra­fii ks. mgr Mar­cin Bie­law­ski zo­stał mia­no­wa­ny pro­bosz­czem Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Czę­sto­cho­wie, a na je­go miej­sce do Kra­ko­wa skie­ro­wa­no ks. hie­rom­ni­cha Alek­san­dra (Mo­krisz­cze­wa). Ży­czy­my do­stoj­nym Oj­com Bo­żej po­mo­cy w ich pa­ster­skich trudach!