Święto Zaśnięcia Bogurodzicy w Krakowie

W imie­niu Pro­bosz­cza i Ra­dy Pa­ra­fial­nej, za­pra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w ob­cho­dach świę­ta pa­tro­nal­ne­go kra­kow­skiej pa­ra­fii — Za­śnię­cia Prze­naj­święt­szej Bo­gu­ro­dzi­cy. Świą­tecz­nym na­bo­żeń­stwom bę­dzie prze­wod­ni­czył Je­go Eks­ce­len­cja Naj­prze­wie­leb­niej­szy Ata­na­zy, Bi­skup Łódz­ki i Poznański.

Ser­decz­nie Zapraszamy!

Har­mo­no­gram:

27 sierp­nia — godz. 17.00
Na­bo­żeń­stwo wie­czor­ne z wy­nie­sie­niem Płasz­cze­ni­cy i ob­rzę­dem Po­grze­bu Bogurodzicy

28 sierp­nia
8.00 — Po­świę­ce­nie Wody
9.00 — po­wi­ta­nie Bi­sku­pa Ata­na­ze­go i Św. Liturgia