Zakończenie roku szkolnego 2020/​2021

20 czerw­ca 2021 ro­ku w dniu Pięć­dzie­siąt­ni­cy, kie­dy Ko­ściół pra­wo­sław­ny wspo­mi­na wy­da­rze­nie Ze­sła­nia Du­cha Świę­te­go na Apo­sto­łów, po Świę­tej Li­tur­gii od­był się mo­le­ben dzięk­czyn­ny. Wszy­scy zgro­ma­dze­ni dzię­ko­wa­li Bo­gu za mi­nio­ny rok szkol­ny w Punk­cie Ka­te­che­tycz­nym w parafii.

Po na­bo­żeń­stwie ks. pro­boszcz Ja­ro­sław An­to­siuk za­pro­sił dzie­ci wraz z ro­dzi­ca­mi na pik­nik. By­ły gry i za­ba­wy, piz­za, lo­dy i uśmie­chy na twarzach.

Ży­czy­my wszyst­kim Bo­giem bło­go­sła­wio­nych wa­ka­cji i do zo­ba­cze­nia we wrześniu.