Wizyta Biskupa Atanazego w Krakowie

W dniach 27 – 28 mar­ca 2021 ro­ku Je­go Eks­ce­len­cja Naj­prze­wie­leb­niej­szy Ata­na­zy Bi­skup Łódz­ki i Po­znań­ski za­szczy­cił swo­ją obec­no­ścią kra­kow­ską parafię.

Ce­lem przy­jaz­du by­ła wspól­na mo­dli­twa hie­rar­chy wraz z du­chow­ny­mi oraz wier­ny­mi, a tak­że wi­zy­ta­cja pa­ra­fii. Wła­dy­ka spraw­dził do­ku­men­ta­cję, za­po­znał się z bie­żą­cy­mi spra­wa­mi, re­mon­ta­mi, a tak­że ze sta­ra­nia­mi do­ty­czą­cy­mi bu­do­wy no­wej świą­ty­ni. Oprócz te­go wła­dy­ka omó­wił z pro­bosz­czem ks. Ja­ro­sła­wem An­to­siu­kiem plan funk­cjo­no­wa­nia pa­ra­fii na naj­bliż­szy okres.

Pod­czas wi­zy­ty, bi­skup Ata­na­zy prze­wod­ni­czył na­bo­żeń­stwom ca­ło­noc­ne­go czu­wa­nia w so­bo­tę oraz Świę­tej Li­tur­gii w nie­dzie­lę, pod­czas któ­rej zwró­cił się do pa­ra­fian ze sło­wa­mi ho­mi­lii. Wła­dy­ka za­zna­czył, że każ­dy z nas po­wi­nien dą­żyć do świę­to­ści zmie­nia­jąc sie­bie jak zmie­ni­li się świe­ci ota­cza­ją­cy wier­nych na iko­nach w świą­ty­ni. „By­li to pro­ści lu­dzie, któ­rzy po­tra­fi­li po­ko­nać sie­bie, zmie­nić swo­je ser­ce, swo­je je­ste­stwo, aby po­ko­nać to co złe i iść za Chry­stu­sem, bo­wiem każ­dy z nas jest we­zwa­ny, aby na­sze grzesz­ne ży­cie od­mie­nić” mó­wił hie­rar­cha. W dru­gą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Po­stu Ko­ściół pra­wo­sław­ny wspo­mi­na pa­mięć świę­te­go Grze­go­rza Pa­la­ma­sa, któ­ry na­uczał o Bo­skich Ener­giach, przez któ­re czło­wiek po­zna­je Nie­po­zna­wal­ne­go Bo­ga. Wła­dy­ka nie­jed­no­krot­nie pod­kre­ślał jak trud po­stu i szcze­ra mo­dli­twa otwie­ra wier­ne­mu moż­li­wość przy­swa­ja­nia Bo­żej Ła­ski i przebóstwienie.

Na ko­niec nie­dziel­ne­go na­bo­żeń­stwa bi­skup Ata­na­zy po­zdro­wił du­cho­wień­stwo, ra­dę pa­ra­fial­ną oraz wier­nych skła­da­jąc naj­ser­decz­niej­sze ży­cze­nia i bło­go­sła­wień­stwa Bo­że­go. Wła­dy­ka wy­ra­ził tak­że na­dzie­ję, że w nie­dłu­gim cza­sie je­śli Bóg po­zwo­li bę­dzie moż­li­wość po­świę­ce­nia ka­mie­nia wę­giel­ne­go pod bu­do­wę no­wej cerkwi.

Po sło­wie wła­dy­ki, głos za­brał pro­boszcz pa­ra­fii ks. Ja­ro­sław, któ­ry wy­ra­ził wdzięcz­ność hie­rar­sze za wspól­ną mo­dli­twę po czym po­zdro­wił wła­dy­kę z oka­zji 25 – le­cia przy­ję­cia po­strzy­żyn mni­szych, oraz świę­ceń diakońskich.

Zgod­nie z tra­dy­cją kra­kow­skiej pa­ra­fii, pro­boszcz po­zdro­wił tak­że wszyst­kich, któ­rzy w mi­nio­nym ty­go­dniu ob­cho­dzi­li uro­dzi­ny i imieniny.

Na­stęp­nie ze sło­wa­mi wdzięcz­no­ści głos za­brał prze­wod­ni­czą­cy Brac­twa Mło­dzie­ży Pra­wo­sław­nej Die­ce­zji Łódz­ko – Po­znań­skiej p. Alek­siej Pa­vlen­ko, któ­ry wrę­cza­jąc kwia­ty wła­dy­ce w imie­niu Brac­twa po­dzię­ko­wał za du­cho­wą opie­kę i bło­go­sła­wień­stwo na wszel­kie ini­cja­ty­wy młodzieży.

Wszyst­kie po­zdro­wie­nia na ko­niec zo­sta­ły uwień­czo­ne grom­kim Mno­ga­ja le­ta w wy­ko­na­niu chó­ru pa­ra­fial­ne­go, któ­rym dy­ry­gu­je Ma­tusz­ka Kse­nia Antosiuk.

Wię­cej zdjęć do­stęp­nych w galerii.

tekst: ks. Mar­cin Bielawski

fo­to: Mi­chał Kuryło