Pierwszy piątek Wielkiego Postu

Zgod­nie z tra­dy­cją, w pierw­szy pią­tek Wiel­kie­go Po­stu po Li­tur­gii Uprzed­nio Po­świę­co­nych Da­rów na środ­ku cer­kwi od­pra­wia­ny jest mo­le­ben gdzie wspo­mi­na­my św. Teo­do­ra z Tyru.

Św. Teo­dor był żoł­nie­rzem. Nie chciał po­kło­nić się po­gań­skim boż­kom. Za co zo­stał ska­za­ny na wiel­kie mę­ki a na­stęp­nie na śmierć. Pięć­dzie­siąt lat po śmier­ci, w IV wie­ku, św. Teo­dor ob­ja­wił się ów­cze­sne­mu ar­cy­bi­sku­po­wi Kon­stan­ty­no­po­la i wy­ja­wił mu, że ce­sarz rzym­ski na pierw­szy ty­dzień Wiel­kie­go Po­stu przy­go­to­wał wo­bec chrze­ści­jan pod­stęp. Otóż na­ka­zał skro­pić żyw­ność na wszyst­kich tar­gach krwią z ry­tu­ałów po­gań­skich. Chrze­ści­ja­nie nie mo­gli spo­ży­wać po­kar­mów mię­snych w Wiel­kim Po­ście, a tym bar­dziej po­cho­dzą­cych z po­gań­skich ry­tu­ałów. W związ­ku z tym św. Teo­dor na­ka­zał bi­sku­po­wi, by ten po­le­cił wier­nym przy­go­to­wać je­dze­nie z pro­duk­tów ja­kie mie­li w do­mach, czy­li głów­nie z ma­ga­zy­no­wa­nej psze­ni­cy, orze­chów, czy mio­du. Dla­te­go w każ­dy pierw­szy pią­tek po­stu wspo­mi­na się cud św. Teo­do­ra.[1]

Świę­ci­my ko­li­wo, aby po­si­lić się i wzmoc­nić wy­si­łek du­cho­wy, któ­re­go do­świad­cza­my przez pierw­szy ty­dzień Wiel­kie­go Po­stu. Oprócz te­go po­krze­pie­nia, Mat­ka Cer­kiew za­chę­ca nas do dal­sze­go poszczenia.

[1] Za: https://​po​ran​ny​.pl/​p​i​e​r​w​s​z​y​-​g​o​t​o​w​a​n​y​-​p​o​s​i​l​e​k​-​w​-​p​o​s​c​i​e​-​k​o​l​i​w​o​-​l​i​t​u​r​g​i​a​-​u​p​r​z​e​d​n​i​o​-​p​o​s​w​i​e​c​o​n​y​c​h​-​d​a​r​o​w​-​w​-​s​o​b​o​r​z​e​-​s​w​-​m​i​k​o​l​a​j​a​-​c​u​d​o​t​w​o​r​c​y​-​w​-​b​i​a​l​y​m​s​t​o​k​u​/​a​r​/​c​1​7​-​1​3​9​7​0​279

zdję­cie: za: https://​mo​na​ster​-su​prasl​.pl/​p​o​s​t​/​1​8​3​4​1​1​3​2​0​1​6​6​/​k​o​l​i​w​o​-​w​g​-​t​r​a​d​y​c​j​i​-​a​t​o​s​k​iej