Transmisje nabożeństw

Dro­dzy Bra­cia i Siostry!
W związ­ku z licz­ny­mi proś­ba­mi wzna­wia­my trans­mi­sje na­bo­żeństw z kra­kow­skiej cer­kwi. Trans­mi­sje bę­dą do­stęp­ne pod adresem

i zgod­nie z za­miesz­cza­nym harmonogramem:

- 13 mar­ca 2021 ro­ku (Świę­ta Li­tur­gia w j. polskim)
- ca­ły pierw­szy ty­dzień Wiel­kie­go Postu.
Przy­po­mi­na­my, że w pierw­szym ty­go­dniu Wiel­kie­go Po­stu na­bo­żeń­stwa są wg. na­stę­pu­ją­ce­go har­mo­no­gra­mu: po­nie­dzia­łek, wto­rek, śro­da, czwar­tek o go­dzi­nie 17.00 od­pra­wia­ny bę­dzie Ka­non św. An­drze­ja z Kre­ty. Na­to­miast w śro­dę oraz pią­tek o go­dzi­nie 9.00 bę­dą Li­tur­gie Uprzed­nio Po­świę­co­nych Darów.
Ks. Ja­ro­sław Antosiuk