Wyjazd młodzieży do Zakopanego

Z bło­go­sła­wień­stwa Je­go Eks­ce­len­cji Naj­prze­wie­leb­niej­sze­go Ata­na­ze­go Bi­sku­pa Łódz­kie­go i Po­znań­skie­go w dniach 26 – 28 lu­te­go 2021 ro­ku od­był się wy­jazd Brac­twa Mło­dzie­ży Pra­wo­sław­nej Die­ce­zji Łódz­ko-Po­znań­skiej do Zakopanego.

W spo­tka­niu udział wzię­ło oko­ło czter­dzie­stu osób z Kra­ko­wa, Ło­dzi, Po­zna­nia oraz Ra­do­mia wraz z opie­ku­na­mi du­cho­wy­mi brac­twa die­ce­zjal­ne­go ks. Ja­ro­sła­wem An­to­siu­kiem, oraz ks. Ada­mem We­re­mi­je­wi­czem. Ce­lem wy­jaz­du by­ła in­te­gra­cja roz­pro­szo­nej po ca­łej die­ce­zji mło­dzie­ży, na­wią­zy­wa­nie no­wych zna­jo­mo­ści i kon­tak­tów, a tak­że omó­wie­nie pla­nów, po­my­słów oraz ini­cja­tyw na dzia­łal­ność brac­twa w bie­żą­cym roku.

Pią­tek 26 lu­te­go był dniem prze­zna­czo­nym na do­jazd do Za­ko­pa­ne­go, za­kwa­te­ro­wa­nia się w ho­te­lu oraz kolacji.

So­bo­ta 27 lu­te­go roz­po­czę­ła się wspól­nym śnia­da­niem po któ­rym od­by­ło się spo­tka­nie pod­czas któ­re­go na­kre­ślo­ne zo­sta­ły ce­le dzia­łal­no­ści Brac­twa Mło­dzie­ży Pra­wo­sław­nej w Die­ce­zji Łódz­ko-Po­znań­skiej, a tak­że omó­wio­ne zo­sta­ły pla­ny i ini­cja­ty­wy na 2021 rok.
Po spo­tka­niu gru­pa wy­ru­szy­ła na spa­cer zdo­by­wa­jąc m.in. Za­ko­piań­ską Gu­ba­łów­kę. So­bo­ta by­ła dniem pod­czas któ­re­go brac­two­wi­cze mie­li oka­zję po­dzi­wia­nia pięk­nych wi­do­ków ta­trzań­skich gór, skosz­to­wa­nia gó­ral­skich prze­ką­sek i go­rą­cych lo­kal­nych na­po­jów. Nie oby­ło się bez wspól­nych za­baw na śnie­gu pod­czas zjeż­dża­nia na nar­tach czy san­kach. Na­stęp­nie uczest­ni­cy zje­cha­li ko­lej­ką do cen­trum Za­ko­pa­ne­go, od­wie­dza­jąc przy tym naj­star­szą świą­ty­nię i cmen­tarz mia­sta. Zwie­dza­jąc zi­mo­wą sto­li­cę Pol­ski, ja­ką jest nie­wąt­pli­wie Za­ko­pa­ne, nie moż­na by­ło omi­nąć głów­nej uli­cy mia­sta – Krupówek.

Tuż po obie­dzie gru­pa uda­ła się na pró­bę chó­ru przed nie­dziel­ną Bo­ską Li­tur­gią. Ko­lej­nym punk­tem dnia był qu­iz o te­ma­ty­ce zwią­za­nej z pra­wo­sła­wiem. Pod­czas wspól­nie spę­dzo­ne­go cza­su po­ja­wi­ło się wie­le py­tań i nur­tu­ją­cych mło­dzież za­gad­nień na któ­re od­po­wia­da­li spra­wu­ją­cy opie­kę nad brac­two­wi­cza­mi duchowni.

So­bot­ni wie­czór był cza­sem wspól­nej in­te­gra­cji pod­czas ogni­ska. Był to ide­al­ny mo­ment do wspól­nych roz­mów, śpie­wów i za­baw na świe­żym po­wie­trzu ogrze­wa­jąc się co chwi­la przy cie­ple ogniska.

Głów­nym punk­tem nie­dzie­li spę­dzo­nej w Za­ko­pa­nem by­ła Bo­ska Li­tur­gia spra­wo­wa­na przez ks. Ada­ma We­re­mi­je­wi­cza w Ka­plicz­ce na Jasz­czu­rów­ce. Pod­czas na­bo­żeń­stwa śpie­wał chór mło­dzie­ży die­ce­zji łódz­ko-po­znań­skiej. Tuż po obie­dzie na­stał mo­ment po­że­gnań, po któ­rym uczest­ni­cy spo­tka­nia wró­ci­li do swo­ich domów.

Szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia na­le­ży zło­żyć Je­go Eks­ce­len­cji Naj­prze­wie­leb­niej­sze­mu Ata­na­ze­mu Bi­sku­po­wi Łódz­kie­mu i Po­znań­skie­mu za wspar­cie ini­cja­ty­wy, a tak­że wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do po­mo­cy w re­ali­za­cji wy­jaz­du m.in. dla ks. Ja­ro­sła­wa An­to­siu­ka, ks. Ada­ma We­re­mi­je­wi­cza i ks. Mar­ci­na Bie­law­skie­go i tak­że dla wszyst­kich uczest­ni­ków wyjazdu.

Wię­cej zdjęć do­stęp­nych w galerii.

tekst: Ana­sta­siia Pavlenko