Wyjazd młodzieży do Warszawy

Z bło­go­sła­wień­stwa Je­go Eks­ce­len­cji Naj­prze­wie­leb­niej­sze­go Ata­na­ze­go Bi­sku­pa Łódz­kie­go i Po­znań­skie­go w po­nie­dzia­łek 22 lu­te­go 2021 ro­ku od­był się jed­no­dnio­wy wy­jazd Brac­twa Mło­dzie­ży Pra­wo­sław­nej Die­ce­zji Łódz­ko – Po­znań­skiej do Warszawy. 

Ce­lem wy­jaz­du by­ło zwie­dze­nie i po­zna­nie pa­ra­fii pra­wo­sław­nych w War­sza­wie. Gru­pa 25 – oso­bo­wa z Kra­ko­wa, Ra­do­mia, Po­zna­nia od­wie­dzi­ła cer­kwie ta­kie jak: ka­pli­cę aka­de­mic­ką pw. św. Cy­ry­la i Me­to­de­go w Cen­trum Kul­tu­ry Pra­wo­sław­nej, So­bór Ka­te­dral­ny pw. św. Ma­rii Mag­da­le­ny, ka­pli­cę Pra­wo­sław­ne­go Se­mi­na­rium Du­cho­we­go pw. Wpro­wa­dze­nia do Świą­ty­ni Naj­święt­szej Ma­rii Pan­ny, cer­kiew Mą­dro­ści Bo­żej na Ur­sy­no­wie, pa­ra­fię woj­sko­wą pw. św. Je­rze­go Zwy­cięz­cy, a tak­że ka­pli­cę pw. św. Grze­go­rza Per­a­dze oraz wol­ską pa­ra­fię pw. św. Ja­na Kli­ma­ka. Do­dat­ko­wo mło­dzież wraz z opie­ku­na­mi du­cho­wy­mi od­wie­dzi­ła mu­zeum w me­tro­po­lii, a tak­że od­dział mu­zeum me­tro­po­li­tar­ne­go znaj­du­ją­ce­go się przy pa­ra­fii pw. św. Grze­go­rza Peradze.

Zwie­dza­nie roz­po­czę­ło się od Cen­trum Kul­tu­ry Pra­wo­sław­nej. Ksiądz pro­to­dia­kon Ra­fał Dmi­truk opo­wie­dział ze­bra­nym o ka­pli­cy św. Cy­ry­la i Me­to­de­go, a tak­że wy­czer­pu­ją­co opro­wa­dził po muzeum.

Na­stęp­nie mło­dzież uda­ła się do so­bo­ru, gdzie ks. pro­to­dia­kon Ra­do­sław Gwiz­dak przed­sta­wił hi­sto­rię ka­te­dral­nej świą­ty­ni, a tak­że na­kre­ślił funk­cjo­no­wa­nie pa­ra­fii ka­te­dral­nej w pro­zie ży­cia codziennego.

Po pa­miąt­ko­wym zdję­ciu uczest­ni­cy wy­ciecz­ki uda­li się na ul. Pa­ry­ską 27 do Pra­wo­sław­ne­go Se­mi­na­rium Du­cho­we­go. Na miej­scu, wszyst­kich przy­wi­tał ks. pro­rek­tor To­masz Stem­pa, któ­ry opo­wie­dział o hi­sto­rii ka­pli­cy se­mi­na­ryj­nej oraz o se­mi­na­rium ja­ko uczelni.

Ko­lej­nym punk­tem pro­gra­mu by­ła no­wa świą­ty­nia, któ­ra po raz pierw­szy od 100 lat zo­sta­ła wy­bu­do­wa­na w War­sza­wie – świą­ty­nia Mą­dro­ści Bo­żej na Ur­sy­no­wie. Przed cer­kwią na wy­ciecz­kę cze­kał wi­ka­riusz pa­ra­fii ks. Adam Ma­gruk. Oj­ciec Adam opro­wa­dził po świą­ty­ni, któ­ra za­chwy­ci­ła wszyst­kich swo­im ma­je­sta­tem oraz opo­wie­dział o fre­skach roz­pi­sa­nych w ko­pu­le, oraz w czę­ści ołtarzowej.

Wzbo­ga­ce­ni no­wą wie­dzą, a tak­że głod­na ko­lej­nych prze­żyć du­cho­wych gru­pa mło­dzie­ży uda­ła się do woj­sko­wej pa­ra­fii pw. św. Je­rze­go Zwy­cięz­cy. Na miej­scu ks. pro­boszcz ma­jor Łu­kasz Go­dun wraz z ks. dia­ko­nem To­ma­szem Pie­czar­ką przy­wi­ta­li wy­ciecz­kę. Po przed­sta­wie­niu funk­cjo­no­wa­nia woj­sko­wej struk­tu­ry pa­ra­fial­nej w Pol­sce z uwzględ­nie­niem pa­ra­fii w War­sza­wie wszy­scy po­szli spo­żyć her­ba­tę oraz kawę.

Cza­su by­ło co­raz mniej, a to jesz­cze nie ko­niec zwie­dza­nia. Ko­lej­nym punk­tem by­ła ka­pli­ca pw. św. Grze­go­rza Per­a­dze oraz mu­zeum po­świę­co­ne me­tro­po­li­cie Dio­ni­ze­mu Wa­le­dyń­skie­mu. W pa­ra­fii przy­wi­tał gru­pę mło­dzie­ży Wi­ta­lij Mi­chal­czuk, któ­ry opo­wie­dział o świą­ty­ni, o. prof. Je­rzym No­wo­siel­skim, a tak­że w mu­zeum wni­kli­wie i szcze­gó­ło­wo wpro­wa­dził w te­ma­ty­kę me­tro­po­li­ty Dionizego.

Po nie­sa­mo­wi­cie ogrom­nej daw­ce wie­dzy wszy­scy po­je­cha­li na war­szaw­ską Wo­lę do pa­ra­fii św. Ja­na Kli­ma­ka. Z otwar­ty­mi ra­mio­na­mi wy­ciecz­kę przy­wi­tał ks. Piotr Ko­siń­ski – wi­ka­riusz pa­ra­fii, któ­ry w za­dzi­wia­ją­cy spo­sób opo­wie­dział o hi­sto­rycz­nej świą­ty­ni. Na­stęp­nie wszy­scy uda­li się do do­mu pa­ra­fial­ne­go, aby po ca­łym wy­czer­pu­ją­cym dniu zjeść smacz­ny obiad, któ­ry mo­gli­śmy spo­żyć dzię­ki go­ści­nie pro­bosz­cza pa­ra­fii ks. mi­tra­ta Ada­ma Misijuka.

Peł­ni szczę­ścia i no­wej wie­dzy oraz do­świad­czeń każ­dy wró­cił do swo­ich ro­dzin­nych miejscowości.

Szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia na­le­ży zło­żyć Bi­sku­po­wi Ata­na­ze­mu za bło­go­sła­wień­stwo i mo­dli­tew­ne wspar­cie ini­cja­ty­wy, a tak­że wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do po­mo­cy w re­ali­za­cji wy­ciecz­ki mię­dzy in­ny­mi dla: ks. Ana­to­la Szy­dłow­skie­go, ks. Łu­ka­sza Ko­le­dy, ks. pro­to­diak. Ra­do­sła­wa Gwiz­da­ka, ks. pro­to­diak. Ra­fa­ła Dmi­tru­ka, lek­to­ra Krzysz­to­fa Sze­re­me­ty, ks. Je­rze­go To­fi­lu­ka, ks. To­ma­sza Stem­py, ks. Ada­ma Sie­mie­niu­ka, ks. Ada­ma Ma­gru­ka, ks. Łu­ka­sza Go­du­na, ks. diak. To­ma­sza Pie­czar­ki, ks. Hen­ry­ka Pa­proc­kie­go, Wi­ta­li­ja Mi­chal­czu­ka, ks. Ada­ma Mi­si­ju­ka, ks. Pio­tra Ko­siń­skie­go, ks. Pio­tra Ra­jec­kie­go, lek­to­ra Da­nie­la Gry­ko, lek­to­ra An­drze­ja Tro­fi­miu­ka, ks. Ja­ro­sła­wa An­to­siu­ka, ks. Paw­ła Si­do­ru­ka, lek­to­ra Da­nie­la Gry­gie­wi­cza, Mi­cha­ła Woł­cza­ka, a tak­że dla wszyst­kich uczest­ni­ków wycieczki.

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

tekst: ks. Mar­cin Bielawski

fo­to: lek­tor Da­niel Grygiewicz