Jubileusz 20-lecia Księdza Proboszcza

Wa­sza Prze­wie­leb­ność Księ­że Proboszczu.

Spie­szy­my dziś z jak naj­lep­szy­mi ży­cze­nia­mi, aby po­zdro­wić Księ­dza w tym wy­jąt­ko­wym dniu, kie­dy wy­pa­da Wasz Ju­bi­le­usz 20-le­cia Świę­ceń ka­płań­skich. Jest to wiel­kie wy­da­rze­nie w ży­ciu każ­de­go kapłana.

Ra­da pa­ra­fial­na i wszy­scy, któ­rzy są życz­li­wi Księ­dzu, skła­da­my jak naj­lep­sze ży­cze­nia. Bło­go­sła­wień­stwa Bo­że­go w Wa­szej po­słu­dze ka­płań­skiej. Go­rą­co i szcze­rze pra­gnie­my i ży­czy­my, aby da­lej Do­bry Bóg na ni­wie Chry­stu­so­wej pro­wa­dził Was do zba­wie­nia i umacniał.

Mno­ga­ja leta!

Kler i Parafianie