Nabożeństwa Bożonarodzeniowe w krakowskiej cerkwi

Ser­decz­nie za­pra­sza­my na Na­bo­żeń­stwa Bo­żo­na­ro­dze­nio­we w kra­kow­skiej cerkwi:

6 stycz­nia — Wi­gi­lia Bo­że­go Na­ro­dze­nia, НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

900 — Św. Li­tur­gia św. Ba­zy­le­go (Божественная Литургия)

2200 - GŁÓWNE NABOŻEŃSTWO BOŻONARODZENIOWE (ГЛАВНОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ)

Wiel­kie Po­wie­cze­rze, Jutrz­nia, I Św. Li­tur­gia (Великое Повечерие, Утрения, I Божественная Литургия)

7 stycz­nia — I Dzień Świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia, РОЖДЕСТВO ХРИСТОВO

900II Św. Li­tur­gia (II Божественная Литургия)

8 stycz­nia — II Dzień Świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia, So­bór Prze­naj­święt­szej Bo­gu­ro­dzi­cy (Собор Пресвятой Богородицы)

900 Św. Li­tur­gia (Божественная Литургия)

9 stycz­nia — III Dzień Świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia, Ap. i pierw­sze­go męcz. Ste­fa­na (Ап. и первомученика Стефана)

900Św. Li­tur­gia (Божественная Литургия)