Transmisja nabożeństwa z krakowskiej cerkwi

27 grud­nia 2020 ro­ku o go­dzi­nie 7.00 by­ło trans­mi­to­wa­ne na­bo­żeń­stwo z na­szej pa­ra­fii. Moż­na je obej­rzeć pod tym lin­kiem: https://​bia​ly​stok​.tvp​.pl/​5​1​5​0​5​9​8​4​/​l​i​t​u​r​g​i​a​-​p​r​a​w​o​s​l​a​w​n​a​-​z​-​c​e​r​k​w​i​-​w​-​k​r​a​k​o​wie.