Niedzielne nabożeństwo z krakowskiej cerkwi na TVP Kultura

Za­pra­sza­my w naj­bliż­szą nie­dzie­lę (27 grud­nia) do ka­na­łu TVP Kul­tu­ra na trans­mi­sję Św. Li­tur­gii z kra­kow­skiej cer­kwi. Po­czą­tek godz. 7.00

Trans­mi­sja bę­dzie do­stęp­na rów­nież na TVP Bia­ły­stok i [tvp­stre­am]