Wprowadzenie do Świątyni Bogurodzicy

Z apo­kry­fów wy­ni­ka, że ro­dzi­ce Bo­gu­ro­dzi­cy Jo­achim i An­na, obie­ca­li od­dać swo­je dziec­ko do świą­ty­ni na służ­bę Bo­gu. Gdy do­ży­li sę­dzi­we­go wie­ku, Bóg po­słał im cór­kę, któ­rą na­zwa­li Ma­ria. Szczę­śli­wi ro­dzi­ce wy­peł­ni­li swo­ją obiet­ni­cę i gdy Ma­ria skoń­czy­ła trzy la­ta, ofia­ro­wa­li Ją do świą­ty­ni. (Pro­to­ewan­ge­lia Ja­ku­ba 1, 1 – 7, 3)

Ko­ściół pra­wo­sław­ny uro­czy­ście świę­tu­je to wy­da­rze­nie dnia 4 grud­nia (21 listopada).

Dziś za­po­wiedź Bo­że­go upodo­ba­nia i zwia­stun zba­wie­nia lu­dzi, bo­wiem Pan­na do świą­ty­ni uro­czy­ście przy­by­wa… . W kra­kow­skiej pa­ra­fii już w przed­dzień świę­ta roz­brzmie­wał tro­pa­rion opi­su­ją­cy ze­wnętrz­ny aspekt wy­da­rze­nia. Przy­by­li wier­ni do świą­ty­ni, aby mo­dli­tew­nie prze­ży­wać ofia­ro­wa­nie Naj­święt­szej Ma­rii Pan­ny. Świę­to to jest bli­skie każ­de­mu, wszy­scy bo­wiem po­sia­da­ją w cer­kiew­nym aspek­cie dwie mat­ki. Pierw­sza to Prze­naj­święt­sza Bo­gu­ro­dzi­ca ja­ko Mat­ka wszyst­kich chrze­ści­jan, dru­gą zaś jest Mat­ka Cer­kiew. To wła­śnie w niej (w Cer­kwi) do­ko­nu­je się zba­wie­nie czło­wie­ka za po­śred­nic­twem Bo­gu­ro­dzi­cy (Pre­swia­ta­ja Bo­ho­ro­di­ce spa­si nas). W dniu te­go świę­ta Cer­kiew upa­mięt­nia waż­ny etap w re­ali­za­cji Bo­że­go pla­nu. Tak jak Bo­gu­ro­dzi­ca wstę­po­wa­ła po stop­niach do świą­ty­ni Je­ro­zo­lim­skiej, tak i wier­ni Ko­ścio­ła pra­wo­sław­ne­go po­dą­ża­ją po stop­niach do zba­wie­nia, ofia­ro­wu­jąc sie­bie Bo­gu. Świę­to Wpro­wa­dze­nia do Świą­ty­ni Bo­gu­ro­dzi­cy pod­kre­śla wiel­kie zna­cze­nie cer­kwi ja­ko ide­al­ne­go, naj­lep­sze­go miej­sca for­ma­cji du­cho­wej. At­mos­fe­ra pa­nu­ją­ca w świą­ty­ni po­zo­sta­wia wi­docz­ny ślad w każ­dym wraż­li­wym ser­cu. Wier­ny po­le­ca­ją­cy sie­bie Bo­gu otrzy­mu­je od Nie­go w świą­ty­ni wspar­cie w po­sta­ci ła­ski. Te­go nie za­bra­kło pod­czas dzi­siej­szej uroczystości.

Na­bo­żeń­stwom Ca­ło­noc­ne­go czu­wa­nia oraz Świę­tej Li­tur­gii prze­wod­ni­czył Pro­boszcz pa­ra­fii ks. Ja­ro­sław An­to­siuk w asy­ście wi­ka­riu­sza ks. Mar­ci­na Bielawskiego.

zdję­cia: An­drzej Dzierzęga