Nabożeństwo w Zakopanem

Dnia 28.11.2020 ro­ku o go­dzi­nie 10.00 w ka­pli­cy na Jasz­czu­rów­ce w Za­ko­pa­nem od­by­ło się na­bo­żeń­stwo Aka­ty­stu z mo­leb­nem do Zwia­sto­wa­nia Naj­święt­szej Ma­rii Panny.

Na ko­niec mo­dli­twy ks. Mar­cin zwró­cił się z po­zdro­wie­nia­mi do przy­by­łych wier­nych oraz ży­czył zdro­wia, sił du­cho­wych i wsta­wien­nic­twa Bo­gu­ro­dzi­cy na roz­po­czy­na­ją­cy się post filipowy.

Przy­po­mi­na­my, że na­bo­żeń­stwa pra­wo­sław­ne w Za­ko­pa­nem od­by­wa się cy­klicz­nie w każ­dą ostat­nią so­bo­tę mie­sią­ca o go­dzi­nie 10.00 w ka­pli­cy na Jaszczurówce.

Na­stęp­ne na­bo­żeń­stwo od­bę­dzie się 26.12.2020 ro­ku. Wie­cej in­for­ma­cji na stro­nie: tu­taj.